جنبش کارگری و ستم بر زنان
بورژوازی هار اسلامی و ماجرای «دراویش»
شماره بیستم «علیه سرمایه» منتشر شد.
شماره نوزدهم «علیه سرمایه» منتشر شد.
شماره هفدهم «علیه سرمایه» (ویژه نامه «خاورمیانه») منتشر شد.
لینک کانال تلگرام «علیه سرمایه»