بحث را با بررسی ابهامات و رمزآمیزسازی‌های سازش طلبانه همه جا رایج سر راه اجرای این راهکار شروع کنیم. به محض آنکه اینجا یا آنجا گفتگوی تصرف کارخانه به میان می‌آید، پرسش‌های زیادی به ذهن‌ها هجوم می‌آرد و حواس و هوش کارگران برنامه ریز و آماده اجرای راهکار را در خود می‌پیچد. اینکه با یورش قوای سرکوب دولت سرمایه چه کنیم؟ این یورش را چگونه و با کدام نیرو به عقب رانیم....
شبکه اعمال قدرت شورایی کارگران علیه سرمایه
اول ماه مه سالروز رخدادی خونین و پرشکوه و غرورآمیز در تاریخ جنبش کارگری دنیا است. روزی که کارگران امریکا، نه نسل حاضر!! نه دخیل بستگان به ترامپ، دموکرات‌ها یا اتحادیه‌های کارگری، که پیشینیان سرمایه ستیز آنها، در یک خیزش سراسری علیه روزانه طولانی کار و شدت استثمار، چرخ تولید را در 1200 کارخانه امریکا از چرخش انداختند.
نمایش بسیار مضحک و چندش بار اجلاس سالانه تعیین مزدها پایان یافت. مثلث سرمایه داران و نمایندگان کارگران!! و دولت سرمایه داری نشستند، عوام فریبی کردند، به وقیح ترین و بی شرمانه ترین شکل ممکن به تمسخر توده های کارگر پرداختند و در پایان اعلام کردند که مزد کارگران برای سال 1397، حدود 20 درصد افزایش خواهد یافت!!
جنبش کارگری و ستم بر زنان
بورژوازی هار اسلامی و ماجرای «دراویش»
شماره بیستم «علیه سرمایه» منتشر شد.
شماره نوزدهم «علیه سرمایه» منتشر شد.
لینک کانال تلگرام «علیه سرمایه»