نویسنده: ac1

The work and livelihood of working children by garbage collecting and its role in the cycle of capital and power accumulation in Iran

Only in Tehran, a city where the accumulated capital of its ascetic capitalists arouses the envy of other capitalists of the world, and the fabled palaces of the owners of financial and industrial trusts amaze the eyes. Yes, in Tehran, according to the official government statistics, hundreds of thousands of people, including tens of thousands […]

Only the power of the class unity of the workers is able to stop the execution machine of the Islamic regime of capital

It is not known how many of the tens of thousands of protesters arrested in the current uprising and imprisoned in the terrible torture centers of the Islamic Republic, have been surrendered to the death squad without any official announcement. What is now in the headlines everywhere in the media is the execution of Mohsen […]

به تمامی همزنجیران کارگر!

مادام که سرمایه داری هست مبارزه طبقاتی جبر زندگی ماست. این مبارزه مراحل متفاوت تکوین، بالندگی، استخوانبندی، آگاهی دارد، شکلهای مختلف احراز می کند، اما در همه این حالات، شکلها، تجلی اعمال قدرت طبقه ما علیه استثمار، ستم، حاکمیت و وجود سرمایه داری است، اگر قدرت خود را سلاح تغییر الگو، جایگزینی این رژیم با […]

شماره هفتاد نشریه علیه سرمایه

مطالب این شماره:  فقط قدرت متحد کارگران قادر به توقف ماشین اعدام رژیم اسلامی است قدرت نظام سرمایه داری از نیروی کار ما کارگران مزدی نشات می گیرد خیزش معترضان و دعای توسل مردگان برای «بازپس گیری زندگی»! این نه اعتراض که نمایش سقوط به حضیض خفت است. اعتصاب کارگران ذوب آهن یورش ددمنشانه قوای […]

اعتصاب کارگران ذوب آهن

زمزمه اعتصاب از مدتی پیش وجود داشت. سطح نازل، مزدها، فوران قیمت ها، فلج شدن بیش از پیش چرخ معاش و فاصله عمیق میان دستمزد و بهای واقعی بازتولید نیروی کار ملاط زمزمه ها را تعیین می کرد. طول کشید تا نجواها لباس تصمیم پوشد، یک دلیل بسیار سطحی و صوری آن، پراکندگی کارگران در […]

پایان تیره اعتصاب کارگران ذوب آهن، سازشی خفت بار

خبرها حاکی است که کارگران معترض و در حال اعتصاب چند بخش ذوب آهن اصفهان در نیمه راه، بدون اینکه هیچ سطح از خواست نازل خود را بر سرمایه داران تحمیل کنند، دست از اعتصاب کشیده و به سر کار بازگشته اند!! مطالبه کارگران همان گونه که در گزارش پیشین آمد افزایش دستمزد بود، مدیرعامل […]

متن تکمیلی بیست و پنجم جانباختگان تا سیم دی ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰دی ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از […]