نویسنده: ac2

شماره بیست و ششم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: روز کارگر و کارگران ایران آرزوهای محال سرمایه داران و حسرت کارگران!! خرید و فروش سهام و آینده ما جنگ سرمایه داران و کارگران در جام جهانی کرونا «سرمایه به ذات خود ندارد عیبی»!! جنبش کارگری ایران در دوماه اول سال 1399 اپوزیسیون های جمهوری اسلامی و […]

درس های ویروس کرونا

هجوم پاندمیک کرونا به زندگی انسان ها مسلما یک فاجعه بزرگ بشری است. اما حتی سترگ ترین فاجعه های تاریخ و انسانی اگر به طور ریشه ای واکاوی گردد، می تواند بسیار درس آموز باشد …

شماره بیست و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 4) سرمایه، کرونا، از قرنطینه تا مصونیت گله ای کار اجباری قهرآمیز سرمایه در پاندمی کرونا را با قهر ضد سرمایه داری در هم بشکنیم! علم یا دین؟ بیکار سازی در اروپا گزارشی از کرونا در دانمارک […]