دسته: دسته‌بندی نشده

متن تکمیلی بیست و پنجم جانباختگان تا سیم دی ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰دی ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از […]

بن بست خیزش جاری و راه خروج

آنچه اکنون در جامعه ایران، شاهدش هستیم، آنست که برای اولین بار بخشهایی از طبقه کارگر، زن، مرد، دانش آموز، دانشجوی این طبقه بدون آویختگی به هیچ اپوزیسیون طبقه سرمایه دار، با بیزاری از مجاهدین، برائت از سلطنت طلبان، و سایر مافیای شکارچی قدرت، شعار سرنگونی رژیم اسلامی سر می دهند. کل اپوزیسیون آنچنان از […]

دانشجو، کارگر، ایستاده ایم در سنگر

این شعار دانشجویان سنندج در تظاهرات روز 17 آبان است. شعاری که در این 8 هفته در تمامی دانشگاهها به گونه دردناکی جایش خالی بود. در شروع دهه 90 با اوجگیری اعتصابات کارگری، گسترش فزاینده مبارزات کارگران تا حد 6000 اعتصاب درسال، استیلای شرائطی که درآن طبقه کارگر تنها نیروی میداندار درحال پیکار علیه فشار […]

ضرورت شعارهای طبقاتی در خیابان و اعتصاب عمومی کارگران

ماشین کشتار جمهوری اسلامی با سرعت برق‌آسا، تو کوچه‌ها، خیابان‌ها و منازل مردم، بی‌وقفه جان‌ها می‌گیرد، خون می‌ریزد و جلادان بر خون‌های ریخته شده جوانان می‌رقصند. ظرف سه ماه گذشته، روزی نیست که خبر قتل چندین نفر را نشنویم. یا در خیابان‌ها با گلوله جنگی سینه آن‌ها را می‌شکافند، یا با وحشیانه‌ترین شیوه، آن‌ها را اسیر می‌کنند […]

متن تکمیلی بیست و سوم جانباختگان تا سیی ام آذر ۱۴۰۱

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰آذر ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از […]

این نه اعتراض که نمایش سقوط به حضیض خفت است.

در شرائطی که جوانان طبقه کارگر از سه ماه پیش به این سوی زیر فشار درندگی ها و جنایات فاشسیم اسلامی سرمایه، جان بر کف و سرود عصیان بر لب زمین و زمان جهنم سرمایه داری را میدان کارزار ساخته اند، در شرائطی که بورژوازی هار حاکم همه جا جوی خون راه انداخته است، بیش […]

اعدام ها نوک کوه یخ کشتارها است، حمام خون روتین در جریان است.

پیکار توده کارگر علیه اعدام ها باید گسترده تر، کوبنده تر، قاهرانه تر گردد اما همه شواهد گویا است که رژیم درنده اسلامی بورژوازی فقط تنور اعدام ها را مشتعل تر ننموده است، از این دهشتناک تر، اعدام ها را پرده ساتری بر کشتار لحظه، لحظه، بدون هیچ احضار، هیچ اعلام، هیچ دستگیری، هیچ حساب […]

حمله نقشه مند رژیم اسلامی به پاشنه آشیل جنبش کارگری

خیزش جاری تا لحظه حاضر نشانی از کارزار رادیکال، طبقاتی، ضد سرمایه داری توده کارگر احراز نکرده است، بر همین مبنی در بن بستی است. رؤیاها، افقها، انتظارات معترضان از لغو حجاب، محو ولایت فقیه، ابطال قوانین شرع، استقرار سکولاریسم، «آزادی» همساز سرمایه!! «حقوق بشر» سرمایه داری!! «دموکراسی رنگین کمانی»!! فرا نرفته است، ایده ها، […]

طبقه کارگر ایران در آستانه یک آزمون سترگ انسانی، تاریخی

فاشیسم درنده اسلامی سرمایه داری با جمعبست داده ها، محاسبه سود و زیانها، تمرکز همه اینها حول تضمین ماندگاری ضدبشری خود عزم جزم نموده که وسیع ترین کشتار را دستور کار کند. ماشین همیشه چرخان اعدامها را با سرعتی سهمگین تر کار اندازد، به هر سبعیتی دست زند تا باقی ماند. آنچه رژیم را به […]