دسته: مقاله ها

در رابطه با سرَک کشیدن سلطنت از زباله‌دانی تاریخ

با شتاب گیری انقلاب ضد رژیم سلطنتی سرمایه داری در سال ۵۷،  دیدیم که قدرت های سرکش جهانی سرمایه داری دست به کار تشکیل کنفرانس گوادولوپ شدند و از خمینی و وحوش اسلامی همراه، رونمائی کردند، جمهوری اسلامی مستقر گردید تا سرمایه داری ایران را از خطر انقلاب واقعی کارگران، زحمتکشان برهاند. دو دهه اول […]

اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان

زمزمه اعتصاب از مدتی پیش وجود داشت. سطح نازل، مزدها، فوران قیمت ها، فلج شدن بیش از پیش چرخ معاش و فاصله عمیق میان دستمزد و بهای واقعی بازتولید نیروی کار ملاط زمزمه ها را تعیین می کرد. طول کشید تا نجواها لباس تصمیم پوشد، یک دلیل بسیار سطحی و صوری آن، پراکندگی کارگران در […]

محو دولت دینی اما با کارزار نابودی هر دولت سرمایه

هر چه دامنه اعتراض توده عاصی از فشار استثمار، گرسنگی، بی سرپناهی و فلاکت پرطنین تر می گردد. هر چه خشم و قهر جوانان علیه آزادی کشیها، ستمکشیها، فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بی حقوقیهای مولود سرمایه داری مشتعل تر می شود، هر چه طنین پیکار زنان، دختران کارگر و کارگرزاده علیه آپارتاید جنسیتی ضد بشری، […]

سرنگونی رژیم اسلامی حتماً، اما در نبردی ضد سرمایه داری

حدود دو ماه از خیزش جوانان طبقه کارگر می گذرد، خیزشی که به کمتر از سرنگونی رژیم اسلامی رضایت نمی دهد. توده کارگر شاغل در مراکز کار با آنکه نسبت به آنچه در خیابانها، دانشگاهها، مدارس جاری است سمپاتی کافی دارد اما هیچ تجربه موفقی از این شورشها ندارد، مبارزاتش در همه بزنگاههای تاریخی مصادره […]

سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری کارگران

این حرف که: « باید اول رژیم حاکم را ساقط کرد و بعد برای نابودی سرمایه داری تدارک دید» بیش از بسیاری حرف های دیگر در گوش توده های کارگر دنیا لالائی شده است. لالائی مسمومی که جنبش کارگری را فقط دچار سرنوشت «اصحاب کهف» نکرد، بلکه در کنار همه مسمومیت های دیگر، به ورطه […]

به کارگران مبارز پیمانی نفت در پتروشیمی بوشهر!

همزنجیران! شما در امتداد کارزارهای پردرخشش سال ها و ماههای پیش خود، امروز طلایه دار شروع همپیوندی کارگران مراکز تولید و کار، با کارگران، کارگرزادگان معترض عاصی خیابان ها، مدارس، دانشگاهها شدید! ورودتان فرخنده و میمون باد!. شما خوب مطلعید که شورش جاری به طور واقعی، به دور از هر نوع شعارپردازی، شورش توده های […]

در باره شعار «زن، زندگی، آزادی»

این شعار، با همه فریبائی و آرایش صوری زیبایش، می تواند سلاح دست بخشی از طبقه سرمایه دار برای فریب توده کارگر، به طور اخص زنان طبقه کارگر و تبدیل جنبش کارگری به پیاده نظام یک بخش، درتسویه حساب با بخش دیگر گردد، کارگران باید با رجوع به شعور سرمایه ستیز طبقاتی خود از افتادن […]

اطلاعیه کارگران هفت تپه و توضیحات انتقادی ما

اطلاعیه  جمعی از کارگران هفت تپه با شعار زن زندگی آزادی و با فریادهایمان به سایر مردم معترض و برحق بپیوندیم. ما خواهان آزادی کامل و حق پوشش، نظر، عقیده، رای، بیان، انجمن، حزب، تشکل و همچنین خواهان برقراری فوری آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، برقراری فوری حداقل دستمزد مطابق با بیست و سه […]

جنبش کارگری بدون هویت طبقاتی کارگری!

اگرعروج اردوگاه شوروی سابق هویت ضد کار مزدی جنبش کارگری را بمباران کرد، فروپاشی همان اردوگاه به قطب مسلط و درنده سرمایه داری جهانی فرصت داد تا جنبش کارگری جهانی را از هویت کارگر بودن خود ساقط سازد. این شوم ترین و فاجعه بارترین حادثه ای است که رخ داده است. کارگر اروپائی قرن نوزدهم […]

این جنبش کارگری است که در طغیان است!

کارگران! درفش کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازید! همزنجیران کارگر! همه جا، در دیواندره، سقز و سنندج، در مشهد، اصفهان و شیراز، در تهران، مهاباد و رشت، در گوشه، گوشه جهنم سرمایه داری ایران، ما و فقط ما توده کارگریم که خیابانها را خاکریز کارزار کرده ایم. ما کارگران صنعت، آموزش، درمان، هتل، رستوران، […]