دسته: مقاله ها

کارگران فرانسه و قدرت اعجاز دموکراسی!!

بورژوازی فرانسه از طریق دولتش عزم جزم کرده است تا در ادامه چندین دهه سلاخی بی وقفه معیشت، رفاه، «حقوق» و «آزادیهای» اساسا مثله، فریب آمیز، باژگون توده کارگر، باز هم بتازد، طوفان سلاخی بیشتر راه اندازد، این بار سن بازنشستگی را که زمانی زیر 60، بعدا 60، بعدتر 62 سال شد، حالا به 64 […]

سالی که رفت و سالی که پیش روست…..

آنچه در سال گذشته بر ما، توده کارگر رفت، امتداد بربریت ها، انسان کشی ها، فقر و فلاکت ها، رنجها، حقارت ها، از هم گسیختگی ها و هیچ بودن های مولود سرمایه داری بود. نه تازگی داشت!! نه فراز و فرود چندانی دارد!! نه قرار است جایی متوقف گردد!! تا سرمایه حاکم است در مدار […]

کارگران و آستانه سال نو

یک سال را پشت سر نهادیم، به عنوان یک طبقه به کارنامه سال خود نگاه کنیم. آمارها، رسمی، نارسمی، دقیق یا تخمینی بانگ می زنند که بالغ بر 60 هزار تریلیون تومان سرمایه و کالا در شکل های مختلف تولید کرده ایم. کل آحاد طبقه ما کمی بیش از 50 میلیون است. از این تعداد […]

تبعیض ستیزی دموکراتیک یا خروش ضد سرمایه داری رهائی زن

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن کرد. این کارزار از همان آغاز، قهرا پرتوها یا مه آلودگی رویکردهای اجتماعی موجود در جامعه را بر تار و پود خود تابان یا ویران دید. برای اپوزیسیون دموکراسی خواه، از راست ماوراء […]

«مطالبات حداقلی» یا مناقصه فروش دستاوردهای جنبش کارگری

بیست نام متمایز با مهر و مارک و شماره ثبت و اعتبارنامه رنگین کمانی، دست به صدور «منشور» و طرح «مطالبات واحد» زده اند تا بگویند که قرار است چه کنند؟! کدام راه را پیش گرفته اند؟! دست به کار شکستن کدامین سد سر راه خیزش توده های عاصی هستند؟!! چه چیز را آماج اعتراض […]

جنبش شورائی ضد سرمایه داری یعنی چه؟

خیلی از کارگران می پرسند، شورای کارگری چیست؟ جنبش شورائی کارگران چه ویژگیهائی دارد؟ فرق سازمانیابی سندیکائی و شورائی در کجاست، تفاوت میان حزب و جنبش شورائی چه می باشد. آیا اینها ملزوم و مکمل همدیگرند یا بالعکس نقیض و متعارض هم می باشند؟ و بالاخره جنبش شورائی ضد سرمایه داری چه صیغه ای است […]

به تمامی همزنجیران کارگر!

مادام که سرمایه داری هست مبارزه طبقاتی جبر زندگی ماست. این مبارزه مراحل متفاوت تکوین، بالندگی، استخوانبندی، آگاهی دارد، شکلهای مختلف احراز می کند، اما در همه این حالات، شکلها، تجلی اعمال قدرت طبقه ما علیه استثمار، ستم، حاکمیت و وجود سرمایه داری است، اگر قدرت خود را سلاح تغییر الگو، جایگزینی این رژیم با […]

اعتصاب کارگران ذوب آهن

زمزمه اعتصاب از مدتی پیش وجود داشت. سطح نازل، مزدها، فوران قیمت ها، فلج شدن بیش از پیش چرخ معاش و فاصله عمیق میان دستمزد و بهای واقعی بازتولید نیروی کار ملاط زمزمه ها را تعیین می کرد. طول کشید تا نجواها لباس تصمیم پوشد، یک دلیل بسیار سطحی و صوری آن، پراکندگی کارگران در […]

پایان تیره اعتصاب کارگران ذوب آهن، سازشی خفت بار

خبرها حاکی است که کارگران معترض و در حال اعتصاب چند بخش ذوب آهن اصفهان در نیمه راه، بدون اینکه هیچ سطح از خواست نازل خود را بر سرمایه داران تحمیل کنند، دست از اعتصاب کشیده و به سر کار بازگشته اند!! مطالبه کارگران همان گونه که در گزارش پیشین آمد افزایش دستمزد بود، مدیرعامل […]