دسته: سرمایه و آموزش

همسنگران معلم! صنفی گری درس سرمایه است. بیرق مبارزه طبقاتی افرازیم!

«کانون صنفی معلمان» در قطعنامه اخیر خود ، بر دو خواست زیر به عنوان دو محور اساسی مطالبات خود تأکید کرده است. 1–  رتبه بندی شاغلان و تعیین مزدها با شاخص 80% «حقوق» هیأت علمی دانشگاهها 2 – یکسان سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون خدمات کشوری. در پایان هم «خط فقر» را پشتوانه آهنین حقانیت […]

به دانشجویان خانواده های کارگری!

پرویز همراه دانشجو بودن هویت انسان ها را نمی سازد. هستی اجتماعی آنانست که هویتشان را تعیین می کند. دانشجو در جهنم بردگی مزدی یا از طبقه کارگر، طبقه استثمارشونده و فرودست است، در غیر این صورت به طبقه سرمایه دار، طبقه استثمارگر مسلط و حاکم تعلق دارد. چیزی به نام جنبش دانشجوئی با علم […]

در حاشیه اعتصاب دوم آبان ماه کارگران بخش آموزش

خیزش آبان ماه 98، در زمره رخدادهای معدود تاریخ جنبش کارگری ایران است که سرکوب فاشیستی بسیار سهمگین و سراسری اش نه فقط موج خشم و عصیان توده کارگر را به عقب نرانده است که آن را سرکش تر و پرخروش تر ساخته است. چرا چنین است. پاسخ را کارگران از ماهها و سالها پیش، […]

صدای کارگران در دانشگاهها

ابراز حمایت از مبارزات کارگران، شعار اتحاد کارگر و دانشجو، حتی رفتن دانشجویان به سمت کارگران و شرکت در مبارزات آنان، پدیده های نوظهور و بدون پیشینه ای در کارنامه اعتراضات درون دانشگاهها نیستند. همه اینها در مقاطع مختلف تاریخی رخ داده اند، اما آنچه در طول دو سال اخیر، به ویژه دیروز، شاهدش بودیم، […]

کارگران آموزش و تعطیل چرخه کار سرمایه

معلمان در سطحی چشمگیر دست از کار کشیده و خواستار تحقق مطالبات عاجل خود هستند. افزایش مزدها، بهبود وضع معیشت و شرایط کار، پیرایش متون آموزشی از آموزه های ماورا ارتجاعی، پاکسازی مدارس از حضور اشغالگرانه 40 ساله نیروهای سرکوب فکری رژیم اسلامی، پایان دادن به تحقیر و توهین و بمباران عزت انسانی معلمان و […]

معلمان و مبارزه ضد‌ سرمایه‌داری

  ما معلمان، کارگران مزدی هستیم. نیروی کارمان را در بخش آموزش به فروش می‌رسانیم. جمعیت وسیعی از ما کارگران مولد هستیم و به طور مستقیم اضافه ارزش تولید می‌کنیم، اگر هم کارگر مولد نباشیم نیروی کارمان به همان اندازه نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه است. حاکمیت سرمایه در عرصه آموزش نوعی از مواد درسی […]

به همزنجیران مبارز، کارگران معلم!

  تا کمتر از سه دهه پیش، حداقل در جامعه ما، نه فقط اکثریت قریب به اتفاق معلمان خود را کارگر‌ نمی‌دیدند که حتی هر که این سخن بر زبان می‌راند، از همه سو مورد سب و لعن قرار می‌گرفت. رویکرد ضدسرمایه‌داری برای تغییر این غلط‌اندیشی و وارونه انگاری، به سهم خود تلاش کرد، این […]

جنبش کارگران آموزش

توده وسیع کارگران آموزشی (معلمان) در طول سال‌های اخیر، بارها برای گرفتن مطالبات خود دست به مبارزه زده‌اند. مبارزات آن‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی، دو حالت متفاوت داشته است. قصد پیش کشیدن یک بحث تفصیلی در این زمینه را نداریم. دو شکل مبارزه این کارگران به اختصار عبارت بوده است از: 1. به قدرت خویش […]

مبارزات معلمان و نقش آن در جنبش کارگری چین

یکی از نیروهای کارگری به خوبی سازمان‌یافته در چین، معلمان هستند که طی چند سال گذشته اعتصاباتی را سازمان دادند که با موفقیت همراه بود. معلمان 2 درصد نیروی کار چین را تشکیل می‌دهند اما سهم آن‌ها در مبارزات کارگری و اعتصابات 4 درصد است؛ یعنی فراتر از سهم خود از نظر تعداد در مبارزه […]