دسته: نشریه ها

شماره چهل و دوم نشریه

مطالب این شماره: 1 – سرمایه داری خصوصی و دولتی 2 – اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار 3 – داود رحمانی عمله نسل کشی فاشیسم درنده اسلامی سرمایه مرد! 4 – تابوی تقدس سرمایه را در هم بشکنیم 5 – تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان 6 – جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم […]

شماره چهل و یکم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: اوضاع کنونی و راه رهائی جنبش کارگری ایران در مرداد ۱۴۰۰ وقتی که سندیکالیستها آسیب شناس جنبش کارگری می گردند! شعر «در کوچه های افغان» از مارکس بیاموزیم شوراهای ضد سرمایه داری را برپا کنیم گیلانی نژاد، مزدورمنشی برای سرمایه علیه کارگران رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام […]

شماره چهلم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم جهل حاکمان!! یا سفاهت کارگران کارگرگریز صنف آویز؟ جنبش کارگری ایران در تیر ماه ۱۴۰۰ همرزمان کارگر در سراسر ایران!به اعتصاب متحد همزنجیران خویش بپیوندید! تظاهرات توخالی را قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی برای تسلط بر سرنوشت کار […]

شماره سی و نهم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: بیانیه 6 شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی، نقاط قوت، کاستی ها جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ اعتصابات روزافزون، خواست ها واحد، تشتت ها هول انگیز! لحظات حساس و سرنوشت ساز در تاریخ مبارزه طبقاتی ما! به همزنجیران کارگر در سراسر ایران! (2) نگاهی […]

شماره سی و هشتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، تحریم ها و چاره گری ها جنبش کارگری ایران در دوماه اول ۱۴۰۰ کمپین شوراسازی طبقه کارگر و سناریوی انتخابات هفت تپه، پیروزی!! یا فاجعه فریبکاری و خودفریبی؟؟ شعر”ما را به خاطر می آوری؟” کشتار کارگران در «آزادراه تهران – شمال» سیل جنایت سرمایه 6 […]

شماره سی و هفتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 1) از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 2) کارگران و قرارداد 25 ساله چین – ایران راه نجات، لغو کارمزدی است رفاه و آزادی کارگران غربی!! رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن […]

شماره سی و ششم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کارگران ضد سرمایه ­داری و افزایش دستمزدها خواست و مطالبات زنان مادام که مزدبگیر هستی، مزدت کم یا هیچ خواهد بود! سود سالانه سرمایه داران ایران 7000 تریلیون تومان – معیشت روزانه کارگران نصف یک نان به صورت نسیه حوادث کار یا کشتار پنهان کارگران رژیم اسلامی […]

شماره سی و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: گزارش شدت استثمار در یکی از مراکز تولید بیانیه دستمزد «تشکلهای مستقل»!! اظهارنامه توهم، وادادگی و استیصال طبقه ای که خود را طبقه نمی بیند! جنبش کارگری ایران در بهمن ۱۳۹۹ دستمزد و موضع رفرمیسم تعریف کار در سوسیالیسم (2) گزارش جنبش کارگری چین در سال 2020 […]

شماره سی و چهارم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: با کارگران «سوپر پایپ اینترنشنال» چه کرده اند؟ چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد سرمایه و طبیعت (2) سرمایه و کشتار جدا، جدای کارگران چرا مزد بیشتر؟چرا نه تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خویش؟ تعریف کار در سوسیالیسم کنار شهر “زورآباد” (شعر) […]

شماره سی و سوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: گزارشی از کارخانه تولید الیاف بهکوش در حاشیه اعتراضات اخیر بازنشستگان کار کودک فاشیسم اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا شعر / تصور کن ماهیت فتیشیستی کالا از زندگی کارگران در جهنم سرمایه داری ایران رزمایش کمک به فقرا جنبش کارگری ایران در دی ماه سال 1399 […]