در باره «رهنمودهای تحصن اسفند ماه معلمان»

در کانال تگرامی منسوب و موسوم به «کارگران – معلمان» متنی با عنوان «رهنمودهای تحصن اسفند ماه» درج گردیده است. در این به اصطلاح «رهنمودها» چند نکته تصریح و بر اهمیت آنها تأکید شده است. به طورمثال از نیروهای حراست خواسته شده است که در روزهای تحصن با متحصنین در مدارس همراهی کنند!!! از مدیران و معاونان تقاضا گردیده که با متانت و صبوری تحصن همکاران را تحمل نمایند!! بیانیه «رهنمودها» مدعی است که صادرکنندگانش «دیالکتیک و قلق مبارزه در این شرایط را که همان تحصن در مدارس است به خوبی کشف کرده و اعمال می کنند»!!!

پرسش ما آنست که منظورهمزنجیران معلم از اینکه گویا «تحصن، دیالکتیک و قلق خیلی درست مبارزه دراین شرایط است»!! چه می باشد. معنای تحصن روشن است. پناه بردن به درون یک امامزاده و حریم امن، به یک قدرت دینی یا دولتی، توسل جستن، التجاء و استعانت از قدرت سیاسی حاکم که به دادرسی پردازد، رفع ظلم کند و حق را به حق دار رساند!! آیا واقعا شما چند صد هزار کارگر حوزه آموزش، یک بخش مهم طبقه کارگر ایران، جمعیت درس خوانده و دانش آموخته این طبقه، رابطه خود را با سرمایه، با طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری این گونه تعریف می کنید؟!! این چه پناهگاه یا کدام حصن التجاء است که بنا به گفته میلیونها بار تکرارشده خودتان 80 درصد توده های طبقه شما از جمله معلمان را زیر فشار وحشیانه استثمار، گرسنگی، فقر، بی داروئی و اشکال متنوع سیه روزی ها از هستی ساقط کرده است؟ این کدام مرجع، ملجا، دادرس و قدرت تحصن پذیر ناجی است که شمار کثیری از افراد شما و طبقه شما را صرفا به جرم اعتراض علیه گرسنگی، آوارگی، زندگی ذلت بار و بهای بغایت نازل نیروی کار به سیاهچال انداخته است. زیر فشار وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داده است. از فروش نیروی کار محروم کرده و خودشان و افراد خانواده شان را در برهوت فقر و فلاکت سرگردان ساخته است؟!! مگر شما سالیان متمادی دست به تحصن نزدیده اید؟ ممکن است بگوئید که از این همه تحصن چه عایدتان شده است. به کدام افزایش مزدها دست یافته اید؟ کدامین مشکلات زندگی خود را رفع نموده اید، چند نفر رفقای اسیر در سیاه چال ها را آزاد کرده اید؟!! آیا جز این است که به دنبال هر تحصن شمار زندانیان شما کثیرتر گردیده است. هیچ وقعی به هیچ خواست شما گذاشته نشده است، فشار معضلات فرساینده معیشتی بر شما سهمگین تر شده است و ابعاد تهدید و توپ و تشر حاکمان سرمایه داری علیه شما چند ده برابر گردیده است. چگونه است و از کجا به این نتیجه رسیده اید که: « دیالکتیک و قلق خیلی درست مبارزه دراین شرایط» همین تحصن و باز هم تحصن است!!!      

همه شواهد حاکی است که شما بیش از آنکه دنبال تحقق مطالبات ابتدائی خود باشید، عزم جزم کرده اید که شائبه هر گونه خشن بودن، مبارزه خشونت آمیز، اتهام گریز از قانون، تهمت تمرد از اصول و احکام مقدس سرمایه را از سر خود دور سازید!! چرا چنین می گوئیم؟ دلیلش روشن است. شما از این تحصن ها نتیجه ای نگرفته اید. گوش طبقه سرمایه دار و دولتش تاریخا بدهکار این استغاثه ها و پناه جستن ها و تظلم جوئی ها نبوده است. با همه این ها نتیجه گیری شما بسیار صریح آنست که «دیالکتیک و قلق واقعی مبارزه» را پیدا نموده اید!!! راه همین است و جز این نیست!!! و این در عالم زمین و در محکمه شعور آزاد انسانی هر کارگر فقط یک معنی دارد> اینکه مهم آن نیست که خواستهایتان محقق شود یا نشود. مهم آنست که دامن کبریائی خشونت گریز، قانون پرست، مسالمت جوی، اصلاح طلب و مدنیت سالار شما به هیج نوع تخلف از احکام و اصول و فروع سرمایه آلوده نگردد!!! در همین راستا است که شما تصریح می کنید و دست تمنا پیش «برادران حراستی» دراز می نمائید که منت گذارند و امنیت تحصن شما را هم تأمین کنند!!

حرف های شما این است و سخن ما با شما بسیارمختصر و موجز آنست که سخت اسیر گمراهه و سرگردان برهوت ها هستید. کلام اول و آخر را در کشاکش همیشه جاری میان کارگر و سرمایه دار، میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار از جمله میان معلمان و سرمایه داران یا دولت سرمایه داری فقط قدرت، قدرت و باز هم قدرت طبقاتی می زند. اساسا تاریخ تکامل جوامع انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی و نه تحصن، سازش، التجاء، التماس، تظلم و دادخواهی طبقاتی است!!! معنای مبارزه طبقاتی هم صریح و عریان است. دو طبقه اساسا متضاد و ماهیتا متخاصم اجتماعی بر اساس قدرت حی و حاضر طبقاتی خود با هم می جنگند. این قدرت است که سرنوشت مبارزه را تعیین می کند. طبقه مسلط و حاکم عصر ما طبقه سرمایه دار است. طبقه ای که کل اقتصاد و مالکیت کل سرمایه ها، در شکل کارخانه، مدرسه، دانشگاه، تجارتخانه، بانک، بنادر، زمین، هوا، دریا، فروشگاه، راه، ساختمان، مزرعه، معدن، سد و همه مراکز کار و تولید و همه چیز را در دست دارد. طبقه ای که دولت، ارتش، سپاه، بسیج، قانون و حقوق و شریعت و دستگاههای شستشوی مغزی و مهندسی افکار و کل نهادهای سرکوب فیزیکی و فکری را در اختیار دارد.

طبقه دیگر هم ما، کل فروشندگان نیروی کار، کل انسانهای جدا از کار، محصول کار و ساقط از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و تولید و زندگی خود هستیم. ما هم قدرت داریم. می توانیم چرخ کار و تولید را از چرخش فرو اندازیم. می توانیم نظم تولید سرمایه را در هم کوبیم، می توانیم قانون و قرار و حقوق و مدنیت و شریعت و همه چیز سرمایه را مختل و از هر میزان اعتبار ساقط کنیم، ما عظیم ترین قدرت تاریخ هستیم، خالق کل سرمایه ها و در همین راستا آفریننده کل قدرت ها می باشیم. می توانیم این قدرت را سازمان دهیم، به یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد سرمایه داری تبدیل گردیم، این قدرت را در مقابل سرمایه به صف کنیم، علیه سرمایه اعمال نمائیم. به یمن هر میزان اعمال آن، سرمایه داران و دولت آنها را مجبور به تسلیم و عقب نشینی کنیم، می توانیم به یمن تدارک و تجهیز و آرایش آگاهانه و شورائی و سراسری این قدرت، نظام سرمایه داری را نابود کنیم. می توانیم به کمک آن جامعه و جهانی فارغ از استثمار، طبقات، دولت و مالامال از رفاه، آزادی، برابری و بی نیازی برپای داریم. می توانیم چنین کنیم.

و چه وحشتتاک و رعب انگیز است که صاحبان این قدرت در نهایت زبونی، خفت، فروماندگی و استیصال بدون اینکه بدانند چه می کنند، این قدرت را دو دستی تسلیم طبقه سرمایه دار، تسلیم بشرستیزترین نظام اقتصادی و اجتماعی، تسلیم ضد انسان ترین طبقه تاریخ کنند، در نهایت رسوایئ اعلام دارند که «دیالکتیک واقعی مبارزه» را کشف کرده اند!!! جسته اند و جسته اند و در جریان این جستجوها تحصن را یافته اند!!

 

یک کارگر ضد سرمایه داری  

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید

ارسال نظر بعنوان مهمان

0

افراد شرکت کننده در این گفتگو

 • مهمان - ن.ک

  مطالب مربوط به مقاله:
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  اکنون که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ، جهت اعتراض به وضعیت اسفناک و در حال احتضار آموزش و پرورش از معلمان سراسر کشور دعوت به تحصن نموده است . لازم است نیروهای_ستادی، مدیران و معاونین محترم_مدارس فرهنگیان بازنشسته، اولیای_محترم و دانش آموزان عزیز نیز به هر طریقی که می توانند از این حرکت اعتراضی مدنی حمایت و آن را همراهی کنند .

  ۱- از نیروهای #ستادی ادارات آموزش و پرورش و نیروهای #حراست انتظار می رود ، در مطالبه حقوق تضییع شده ،که همه فرهنگیان را شامل می شود با همکاران خود در مدارس هرچه بیشتر مدارا و همراهی داشته باشند .

  ۲- از #مدیران_و_معاونین_محترم_مدارس که بیشترین زحمت ایام تحصن بر دوش آنها خواهد بود استدعا می شود با صبر و بردباری همکاران خود را همراهی نمایند.
  خواست و مطالبات تحصن خواست جمعی فرهنگیان ، اولیا و دانش آموزان می باشد .

  ۳ -ضمن سپاس و احترام
  از #یشکسوتان و #بازنشستگان فرهنگیان عزیز استدعا می شود در ایام تحصن در کنار شاگردان دیروز خود باشند و با حضور در مدارس یار و یاور معلمان امروز باشند.

  ۴- از #اولیای محترم دانش آموزان تقاضا می شود در #ایام #تحصن همکاری لازم را با مسئولان مدارس انجام دهند و با حضور در مدارس ضمن اعلام همفکری و همراهی با معلمان فرزندانشان ، از #تحصن حمایت کنند .
  تحصن معلمان تنها بخاطر خودشان نیست فرهنگیان خواستار حقوق فرزندان شما هستند .

  ۵ -- از #دانش_آموزان عزیز تقاضا می شود در صورت حضور در مدارس ضمن همکاری با مسئولان مدرسه از هرگونه بی نظمی خودداری نموده و با آرامش و #حفظ نظم معلمان را در دفاع از حق و حقوق خود و دانش آموزان یاری نمایند.


  ✅ با همکاری و همراهی خود با #تحصن_سراسری_فرهنگیان ، گامی جهت بهبود وضعیت آموزش و پرورش برداریم .

  با #کانال_صنفی_معلمان همراه شوید و به دوستان خود معرفی کنید.

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  به نام خداوند جان و خرد


  ملت بزرگ ایران
  فرهنگیان گرامی

  نیک می‌دانیم که اساسی ترین راه برون رفت از وضعیت موجود و قرارگرفتن درمسیر درست تو سعه، توجه ویژه به آموزش و پرورش و ارتقای منزلت معلمان است. سالها بی توجهی برنامه ریزان و مسئولان کشور نسبت به دانش‌آموزان و فرهنگیان و تضییع دامنه دار حقوق آنها در کنار سایر عوامل، زمینه ساز بروز وضعیت اسف‌بار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حال حاضر کشور شده است. تورم و گرانی افسارگسیخته و نهادینه شده کنونی که مردم زیر بار فشار طاقت فرسای آن، کمر خم کرده‌اند، نمودی عینی و ملموس از وضعیت بحرانی و غیرقابل تحمل مزبور است.

  سالهاست که فرهنگیان متعهدانه و با بهره‌گیری از راهکار‌های قانونی تلاش نموده‌اند سیاست گذاران را متقاعد نمایند که به منظور تحقق توسعه پایدار و رشد همه جانبه کشور، آموزش و پرورش را در اولویت برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کلان خود قرار دهند اما متاسفانه همواره پاسخ مسئولان به این درخواست هوشمندانه، برخوردهای قهری با منتقدان دلسوز فرهنگی و تحریف ماهیت مطالبه گری فرهنگیان در نزد افکار عمومی بوده است.

  شایان ذکراست که پس از تحصن‌های مهر و آبان ۹۷ معلمان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران علی رغم تجربه های تلخ گذشته، بار دیگر تلاش نمود تا از طریق مذاکره و هم اندیشی با مصادر قدرت برای رفع مشکلات موجود، شیوه ای تعاملی درپیش بگیرد تا مسئولان و برنامه‌ریزان بتوانند در فضایی آرام با ایجاد تغییرات لازم و ضروری در بودجه سال ۹۸ و اختصاص سهم منطقی به آموزش‌و پرورش، قدم هایی اساسی برای رفع مشکلات موجود بردارند. اما در دیدار های اخیر نمایندگان تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور که در اول اسفند ۹۷ با جمعی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون تلفیق، مسئولانی از وزارت آموزش و پرورش و افرادی از نیروهای امنیتی در تهران صورت گرفت، کاملا مشخص گردید که آموزش و پرورش و فرهنگیان کماکان جزو اولویت‌های تصمیم سازان کشور نیست و روند بی توجهی عامدانه به مقوله آموزش و معیشت فرهنگیان همچنان ادامه دارد.

  بنابر ادعای نمایندگان مجلس، متاسفانه وزیر آموزش و پرورش حتی در جلسه کمیسیون تلفیق، جهت دفاع از سهم بودجه وزارتخانه‌ تحت تصدی خود، حضور نیافته است. همچنین علی رغم هماهنگی‌های به عمل آمده، جناب وزیر و معاون پشتیبانی ایشان در جلسه برنامه‌ریزی شده با تشکلهای صنفی درتاریخ مزبور حضور نیافتند تا نشان دهند در همچنان بر پاشنه پیشین می چرخد.

  #شورای‌هماهنگی علی رغم میل باطنی، به ناچار به عنوان هشدار مجدد به مسئولان، بار دیگر اعتراض خود به تداوم وضعیت رقت انگیز کنونی را از طریق شیوه مدنی #تحصن اعلام و اهم خواسته‌های فرهنگیان کشور را به شرح ذیل ابراز می دارد :

  ۱- آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده ها در این زمینه.

  ۲- رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور.

  ۳- اختصاص سهم کافی و وافی در بودجه سال ۹۸ به آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشکلات عدیده مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از مطالبات معلمان خرید خدمت، حق التدریسی و ...

  ۴- همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر ازحد خط فقر.

  ۵- لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی فعلی و جایگزینی آن با بیمه ای کارآ و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته.

  ۶ - توقف سیاست‌ پولی سازی مدارس و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی.

  #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران ضمن استقبال ازهرگونه راهکار تعاملی عملی و اثرگذار، بنا به درخواست همکاران و در اعتراض به انباشت مطالباتی که سالهاست با بی مهری مسئولان ایجاد شده، تصمیمات ذیل را تخاذ نموده است:

  ۱- معلمان سراسر کشور در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۹۷ با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری نموده، به روشهای ممکن، دانش‌آموزان و اولیای آنها را از اهداف این اقدام آگاه می‌نمایند.

  ۲- درصورت عدم تحقق خواسته‌های به حق فرهنگیان، شورای هماهنگی، برنامه‌های اعتراضی بعدی خود را نیز اعلام خواهد کرد. بدیهی است اقدامات موثر و ملموس مسئولان درجهت رفع مشکلات عدیده فرهنگیان ، در برنامه های آینده شورای هماهنگی مد نظر قرار خواهد گرفت.

  #شورای‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی_فرهنگیان_ایران
  ششم اسفند ۱۳۹۷

  0 لایک لینک کوتاه:
 • مهمان - ن.ک

  حقیقت این است که مادیات دست رژیم اسلامی و سرمایه داران است و بدون آن داشتن مادیات کار کارگر و معلم همیشه گدائی خواهد بود. شورا برای گدائی نیست، شورا و اتحاد برای این است که مادیات از دست رژیم و سرمایه داران در آورده شود و تحت مدیریت شورا ها یا اتحادیه ها باشد. تحسن گدائی است، گدائی فایده ندارد. رژیم اسلامی و سرمایه دارانش اصلا معنوی نیستند و اساسا مادی گرا هستند برای همین با مادیات میزنند تو سر کارگر و معلم. حرف حساب با رژیم و سرمایه داران هم این است که کارگران و معلمان باید با نیروی مادی بزنند تو سر رژیم و سرمایه دارانش و قدرت را از آنها گرفته و اختیار زندگی خود را بدست گیرند.

  0 لایک لینک کوتاه:
 • مهمان - ن.ک

  بیشتر از یک قرن است که دیالکتیک شده وسیله بازی با کلمات و وسیله اتخاذ سیاستهای غیر منطقی و غیر استدلالی ضد کارگری. دیالکتیک میگوید این و آن ، دیالکتیک فلان و بهمان، قوانین دیالکتیکی میگوید ... دیالکتیک شده وسیله پر کردن جای خالی استدلال و علم و منطق.

  0 لایک لینک کوتاه:
 • مهمان - ن.ک

  “کشف” کرده اند! چطوری با چه فرضیه و عملی کشف کرده اند؟ مقاله فکر کنم این پاسخ است که اصلا کشفی وجود ندارد و آن افرادا فقط منافع خود را در گول زدن کارگران و معلمان کشف کرده اند.

  0 لایک لینک کوتاه:
 • مهمان - hosting

  https://zahnarztpraxis-sievers.de/images/cheap-web-hosting-package-51425.jpg

  0 لایک لینک کوتاه:

آخرین مقالات

اخبار و گزارشات کارگری

دیدگاه ها