آخرین مطالب
The Paris Commune is the light of the way for our struggle!

History of the world workers´ movement is full of experience and educations. Meanwhile, the Paris workers´ uprising of March 18, 1871 is the most proliferous and instructive education of all. French workers had been fighting for years, even in the years before the establishment of the bourgeois government, such very important force in the struggle […]

شماره بیست و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 4) سرمایه، کرونا، از قرنطینه تا مصونیت گله ای کار اجباری قهرآمیز سرمایه در پاندمی کرونا را با قهر ضد سرمایه داری در هم بشکنیم! علم یا دین؟ بیکار سازی در اروپا گزارشی از کرونا در دانمارک […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 5)

جمهوری اسلامی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه اخبار مربوط به شیوع اپیدمیک کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش تر و وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم […]

رژیم اسلامی و محیط کارهای بی خطر!!!

دولت سرمایه داری در هر شکل و زیر هر نام، دیکتاتوری پارلمانتاریستی، نظامی، فاشیستی، لائیک، دینی به هر حال سرمایه تشخص یافته در ساختار نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی سرمایه است. اگر آن را به درستی و رادیکال واکاویم کل سرمایه یک جامعه است که با سلاح سیاست، قانون، پارلمان، مدنیت، فرهنگ، تحزب، اتحادیه، […]

علم یا دین؟

تهاجم کرونا و کشتار ده ها هزار انسان، دست و پا بسته بودن و درماندگی بشریت را با وحشتزدگی و هراس هولناکی بر همگان آشکار ساخت. همه از اعماق وجود خود بی ارزشی جان و حیات خویش و استیصال و بی ارادگی خود را درک کرده و به چشم می بینند. تمام بحث و گفتگوها، […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 4)

جمهوری اسلامی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه اخبار مربوط به شیوع اپیدمیک کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود در این جهنم را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش تر و وحشت انگیزتر خود سازد. رژیم […]

کرونا و رویکردهای کارگران

یورش همه گیر کرونا، مرگ دهها هزار انسان، شانه خالی کردن طبقه سرمایه دار و رژیم اسلامی از هر گونه تدارک و هزینه لازم برای مقابله جدی با بیماری، همراه با ترس و وحشت همگانی، ضرورت چاره جویی برای غلبه بر این معضل را موضوع بحث و گفتگوی بسیاری از کارگران کرده است. خیلی ها […]

رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 3)

جمهوری اسلامی یک ماه تمام با سانسور فاشیستی کلیه اخبار مربوط به شیوع اپیدمیک کرونا در ایران، به این ویروس اجازه داد تا سراسرکشور ازجمله کلیه بیمارستانها، داروخانه ها، درمانگاهها و مراکز پزشکی و درمانی موجود را آلوده و میدان یکه تازی هر چه موحش تر خود سازد. رژیم به جای آنکه کل 80 میلیون […]

رژیم اسلامی، کشتار کارگران حوزه درمان در پاندمی کرونا (متن تکمیلی 2)

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سر هم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این […]

رژیم اسلامی، کشتار کارگران حوزه درمان در پاندمی کرونا

کثرت قربانیان حوزه درمان و شمار کارگران جانباخته بیمارستان ها بسیار وحشت انگیز است. آمار در رژیم اسلامی فقط جعلیاتی است که سرهم بندی می شود تا پرده پولادینی بر تکان دهنده ترین واقعیت ها و مخوف ترین رخدادها باشد. آنچه دولت روحانی در باره تعداد مبتلایان یا جانباختگان می گوید همگی از این جنس […]