شماره شصت و هفتم نشریه

مطالب این شماره:

به همرزمان معترض، جان برکف، آهنین عزم و پرخروش در خیابان ها!

این جنبش کارگری است که در طغیان است!

کارگران! درفش کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازید!

به دانش آموزان و دانشجویان طبقه کارگر!

جنبش کارگری بدون هویت طبقاتی کارگری!

همزنجیران کارگر!

کشتار «ژینا» ها، قهر سبعانه سرمایه برای بقا

به کارگران قهرمان اشنویه، به کارگران سراسر ایران و منطقه!

اطلاعیه جمعی از کارگران هفت تپه

به کارگران مبارز پیمانی نفت در شورای سازماندهی اعتصاب!

بیگاری قرون وسطائی سرمایه در پتروشیمی لردگان

برای دانلود این شماره روی عکس کلیک کنید

پیمایش به بالا