دسته: بخش هایی از تاریخ

اعتصاب ماهیگیران انزلی / سال 1285

در روز بیست و یکم نوامبر سال 1906 ( آخر ماه مهر 1285 خورشیدی ) حدود 150 کارگر ماهیگیر در شهر انزلی دست از کار کشیدند. آنان در یک خیزش رادیکال اعلام داشتند که کل حاصل صیدشان متعلق به خودشان خواهد بود و حتی یک ماهی هم به «لیازانوف» سرمایه دار صاحب شرکت شیلات نخواهند […]

اعتصاب کارگران چاپ / 1289

شاید بتوان اعتصاب سال 1910 (1289) کارگران چاپ در زمان نخست وزیری «سپهدار اعظم»، سهامدارمهم بانک شاهی، شریک همه تراستهای مالی،صنعتی انگلیسی،سرکوب کننده هر اعتراض و شورش کارگری و پیشکسوت «نامدار» جنبش مشروطیت رامهمترین ابراز وجود جنبش کارگری در این دوره دانست. در این سال دولت سپهدار عده ای از سردبیران جراید را بازداشت نمود […]