دسته: Uncategorized

کارگران! با نوروز چه کنیم؟!

اینکه نوروز از کجا آمده است بماند. اساس بحث آنست که ما کارگران، ما طبقه جدا از کار و محصول کار خود، طبقه ساقط از دخالت در تعیین سرنوشت کار و زندگی خود، یک سال را پشت سر نهاده ایم. اگر نوروز معنایی دارد، معنایش برای ما صرفا بازبینی کارنامه خود در طول این یک […]

ما کارگران در آتش سرمایه می سوزیم!

بسیاری از رفقای کارگر هنگام مواجهه با ما معترض اند که چرا شما، کارگران ضد سرمایه داری، با این شدت علیه سرمایه و سرمایه داری موضع گیری می کنید، چرا به افشای حکومت آخوندی نمی پردازید، چرا از جدائی دین و دولت در نوشته های شما خبری نیست؟! این دوستان می گویند سرمایه داری به […]

درس های مبارزات کارگران هفت تپه را ارج نهیم و به کار گیریم

مبارزات سرمایه ستیز کارگران هفت تپه بخش کوچکی از جنبش عظیم کارگری بود. تمامی کارخانه ها و شرکت ها در این جنگ کار و سرمایه شرکت نکردند. تنها کارگران هفت تپه در شوش و کارگران فولاد، رزم پولادین علیه سرمایه ساز کردند. زنان کارگر شجاعانه مبارزه کردند. هر کسی از خیل کارگران مزدی چه یدی […]