دسته: سرمایه و آوارگی پناهجویان

وضع روز کارگران افغان، آژیر حیا برای کارگران دنیا!

این رسم سرمایه داران و دولت آنهاست که برای هر ریال سود افزون تر، میلیاردها کارگر را در مقابل یکدیگر، بیگانه با هم و دشمن یکدیگر می سازند و سرانجام به جنگ علیه هم وا می دارند. سرمایه کارگران را برای فروش نیروی کار خود رقیب جانی همدیگر می سازد. طبقه کارگر را با ساتور […]

نابودی وحدت طبقاتی ما کارگران در خدمت چه کسانی و کدام طبقه است؟

وقتی که تصاویر حمله کارگران پیمانی بومی شرکت نفت و پتروشیمی به کارگران غیربومی را دیدم، دچار وحشت گردیدم و این اولین بار نبود که بخشی از کارگران به هم طبقه ای های خود حمله می کردند، در طول 40 و چند سال اخیر به کرات و هر چند وقت یک بار همین عمل تنفر‌آور […]