آخرین مطالب
به تمامی همزنجیران کارگر! /

مادام که سرمایه داری هست مبارزه طبقاتی جبر زندگی ماست. این مبارزه مراحل متفاوت تکوین، بالندگی، استخوانبندی، آگاهی دارد، شکلهای مختلف احراز می کند، اما در همه این حالات، شکلها، تجلی اعمال قدرت طبقه ما علیه استثمار، ستم، حاکمیت و وجود سرمایه داری است، اگر قدرت خود را سلاح تغییر الگو، جایگزینی این رژیم با […]

شماره هفتاد نشریه علیه سرمایه /

مطالب این شماره:  فقط قدرت متحد کارگران قادر به توقف ماشین اعدام رژیم اسلامی است قدرت نظام سرمایه داری از نیروی کار ما کارگران مزدی نشات می گیرد خیزش معترضان و دعای توسل مردگان برای «بازپس گیری زندگی»! این نه اعتراض که نمایش سقوط به حضیض خفت است. اعتصاب کارگران ذوب آهن یورش ددمنشانه قوای […]

اعتصاب کارگران ذوب آهن /

زمزمه اعتصاب از مدتی پیش وجود داشت. سطح نازل، مزدها، فوران قیمت ها، فلج شدن بیش از پیش چرخ معاش و فاصله عمیق میان دستمزد و بهای واقعی بازتولید نیروی کار ملاط زمزمه ها را تعیین می کرد. طول کشید تا نجواها لباس تصمیم پوشد، یک دلیل بسیار سطحی و صوری آن، پراکندگی کارگران در […]

پایان تیره اعتصاب کارگران ذوب آهن، سازشی خفت بار /

خبرها حاکی است که کارگران معترض و در حال اعتصاب چند بخش ذوب آهن اصفهان در نیمه راه، بدون اینکه هیچ سطح از خواست نازل خود را بر سرمایه داران تحمیل کنند، دست از اعتصاب کشیده و به سر کار بازگشته اند!! مطالبه کارگران همان گونه که در گزارش پیشین آمد افزایش دستمزد بود، مدیرعامل […]

متن تکمیلی بیست و پنجم جانباختگان تا سیم دی ۱۴۰۱ /

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰دی ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از […]

خیزش معترضان و دعای توسل مردگان برای «بازپس گیری زندگی»! /

جنبش جاری در کنار دستاوردهایش گورستانها را هم لرزانده است. بدترین گمراهه ها، راهبردها، باورها، نسخه پیچیها را از گورها نبش و راهی رسانه ها، اتاق فکرها، دکه های تولید آلترناتیو کرده است. قیامتی از اندیشه های مسموم که شعور، فکر، زندگی، پیکار نسل جوان طبقه کارگر را هدف گرفته است. «بازپس گیری زندگی»!! همه […]

شماره شصت و نهم نشریه علیه سرمایه /

مطالب این شماره:  اعدام ها نوک کوه یخ کشتارها است، حمام خون روتین در جریان است. طبقه کارگر ایران در آستانه یک آزمون سترگ انسانی، تاریخی حمله نقشه مند رژیم اسلامی به پاشنه آشیل جنبش کارگری ضرورت شعارهای طبقاتی در خیابان و اعتصاب عمومی کارگران بن بست خیزش جاری و راه خروج دانشجو، کارگر، ایستاده […]

بن بست خیزش جاری و راه خروج /

آنچه اکنون در جامعه ایران، شاهدش هستیم، آنست که برای اولین بار بخشهایی از طبقه کارگر، زن، مرد، دانش آموز، دانشجوی این طبقه بدون آویختگی به هیچ اپوزیسیون طبقه سرمایه دار، با بیزاری از مجاهدین، برائت از سلطنت طلبان، و سایر مافیای شکارچی قدرت، شعار سرنگونی رژیم اسلامی سر می دهند. کل اپوزیسیون آنچنان از […]

دانشجو، کارگر، ایستاده ایم در سنگر /

این شعار دانشجویان سنندج در تظاهرات روز 17 آبان است. شعاری که در این 8 هفته در تمامی دانشگاهها به گونه دردناکی جایش خالی بود. در شروع دهه 90 با اوجگیری اعتصابات کارگری، گسترش فزاینده مبارزات کارگران تا حد 6000 اعتصاب درسال، استیلای شرائطی که درآن طبقه کارگر تنها نیروی میداندار درحال پیکار علیه فشار […]

ضرورت شعارهای طبقاتی در خیابان و اعتصاب عمومی کارگران /

ماشین کشتار جمهوری اسلامی با سرعت برق‌آسا، تو کوچه‌ها، خیابان‌ها و منازل مردم، بی‌وقفه جان‌ها می‌گیرد، خون می‌ریزد و جلادان بر خون‌های ریخته شده جوانان می‌رقصند. ظرف سه ماه گذشته، روزی نیست که خبر قتل چندین نفر را نشنویم. یا در خیابان‌ها با گلوله جنگی سینه آن‌ها را می‌شکافند، یا با وحشیانه‌ترین شیوه، آن‌ها را اسیر می‌کنند […]