آخرین مطالب
شماره چهل و دوم نشریه

مطالب این شماره: 1 – سرمایه داری خصوصی و دولتی 2 – اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار 3 – داود رحمانی عمله نسل کشی فاشیسم درنده اسلامی سرمایه مرد! 4 – تابوی تقدس سرمایه را در هم بشکنیم 5 – تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان 6 – جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم سال 1400 7 – رژیم اسلامی سرمایه و […]

برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران – دهه 50 خورشیدی

(نقل از سایت سیمای سوسیالیسم) اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه «ایرانا» ایرانا از جمله واحدهای عظیم صنعتی بود که بیش از 5000 کارگر را مورد استثمار وحشیانه قرار می داد. کارخانه از دو بخش تشکیل می شد. بخش چینی دو شیفت در روز کار می کرد و هر شیفت 1500 کارگر را سلاخی می نمود. بخش […]

نقش سندیکاها در مبارزات کارگران

سرمایه داری رابطه خرید و فروش نیروی کار است. در طی پروسه کار، این نیروی کار است که ارزش جدید می آفریند. سهم نازلی از این ارزش جدید به مزد کارگر تعلق می گیرد و بخش اعظم مابقی، اضافه ارزشی است که نصیب طبقه سرمایه دار می شود. حفظ و استمرار روند سودآوری سرمایه نیازمند […]

کشتار کارگران در جهنم سرمایه داری ایران

بنا به نقل روزنامه های رسمی رژیم اسلامی سرمایه، ظرف فقط یک روز بیش از 10 کارگر در شهرهای سقز، یزد، سیاهکل و قزوین، در حین کار دچار سانحه شده و جان خویش را از دست داده اند. سانحه اسم رمزی است که سرمایه به کار می گیرد تا از طریق آن کشتار جنایت آمیز […]

نمایش قدرت جمعی معترض یا استغاثه خفت بار شکست آور؟

«کارگران مخابرات روستائی سراسر کشور در مقابل ستاد اجرائی فرمان خمینی»!!! پرسش بالا نه فقط مبین هیچ اهانتی به هیچ کارگری نیست که صرفا هشداری حیاتی و ضروری به کل همزنجیران کارگر برای فرار هر چه بیشتر از دام ذلت، وهن و ننگی است که رفرمیسم راست منحط آویزان به فاشیسم درنده اسلامی سرمایه داری […]

سرمایه داری خصوصی و دولتی

هر روزه از زبان کارگران بسیاری می شنویم که راه رفع مصائب و مشکلات ما، تغییر شیوه مدیریتی و واگذاری سهام و مالکیت مؤسسات به بخش خصوصی است!! عده ای دیگر مانند کارگران هفت تپه، عکس این را می گویند و مدافع خلع ید از مالک خصوصی هستند.!! تغییر مالکیت مراکز کار شاید باعث تغییراتی […]

اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار

روز یکشنبه 18 مهر ماه جمعی از کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماه جاری و شرایط غیرانسانی محیط کار خود، اعتصاب کردند. پس از ماهها التهاب در شرکت، کارگران اعلام کردند که اگر کارفرما نسبت به افرایش و پرداخت به موقع دستمزد ها اقدامی نکند دست به اعتصاب خواهند […]

داود رحمانی عمله نسل کشی فاشیسم درنده اسلامی سرمایه مُرد!

تاریخ سرمایه داری تاریخ وحشیانه ترین، کوبنده ترین، بشرستیزترین، جنایت آمیزترین شکل استثمار، ستمکشی و بی حقوقی انسان، تاریخ عظیم ترین کشتارها، جنگ افروزی ها، نسل کشی ها، هولوکاست آفرینی ها، تاریخ سلاخی شدن بشر در جنگ میان سرمایه داران بر سر سهام سود و مالکیت و قدرت، تاریخ جنگهای امپریالیستی اول و دوم، تاریخ […]

تابوی تقدس سرمایه را درهم بشکنیم

طبقه سرمایه دار، متفکران و سیاستمداران سینه چاک نظام سرمایه داری، از دیندار و بی دین، چپ و راست، سلطنت طلب و جمهوریخواه و از هر نوع و قماشی، همگی، هم رأی و هم نظرند که کارگران به شرطی می توانند به خوشبختی و رفاه دست یابند که سرمایه بومی و داخلی به آنچنان سطحی […]

تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان

روز 24 مهر 40 کارگر راننده ماشین های نیمه سنگین استیجاری که توسط شرکت تناتیر در پارس 2 استثمار می شوند دست به تظاهرات و اعتراض زدند. کارگران می گویند که فاقد هر نوع قرارداد افزایش دستمزد هستند!!، خواستار مزد بیشتر می باشند و سایر مطالباتشان نیز یک به یک نکول شده و نامحقق مانده […]