آخرین مطالب
به تمامی انسانهای آزاده معترض /

علیه طوفان نسل کشی های اسرائیل، امریکا، سرمایه جهانی در فلسطین! یاران! بیش از 6 ماه است که ماشین کشتار، ویرانسازی، آتش کشیدن بشریت با سکانداری وحوش حاکم اسرائیل، دولتهای هولوکاست آفرین امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کل اردوگاه دموکراسی، با تمامی ظرفیت و قدرت، در حال نسل کشی طوفانی در غزه و سراسر فلسطین است. […]

جنگ دستمزد را حلقه ای از جنگ تعیین سرنوشت کار کنیم! /

همرزمان، همسنگران کارگر! 1 – همیشه کارگر ماندن را تقدیر زندگی خود نبینیم. از همواره فروشنده نیروی کار بودن عزیمت نکنیم. سرمایه داری است که ما را مجبور به کارگر بودن کرده است. ما ضد برده مزدی بودن خود می باشیم، اما تا زمانی که این مصیبت باقی است می خواهیم، سهم هر چه بیشتری […]

هر ستایش دموکراسی تقدیس هارترین دیکتاتوریها است. /

جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى کاوید. دموکراسی شکلی از نظم سیاسی، حقوقی، مدنی سرمایه داری و ساز و برگ تحمیل این نظم بر توده های کارگر است. تاریخا لاک، روسو، دیوئی، پوپر و همانندان نبوده اند که برای سرمایه تعیین تکلیف کرده و نسخه نظم نوشته اند. امروز هم هایک و فریدمن ها […]

«شورای بازنشستگان ایران» و هشدارهای معجزه آمیز تاریخی!! /

«شورای بازنشستگان ایران» شق القمر نموده است و به کسانی که این «شورا»! آنها را کارگران حاضر در «شورای عالی مزد» می نامد، هشدار داده است که: «از آنجائی که امضای شما، پای مصوبه افزایش مزد در شورای عالی کار می تواند مانند سالهای گذشته مخصوصاً سال جاری، به معیشت و زندگی میلیونها کارگر شاغل […]

از مارکس بیاموزیم /

آثار و تالیفات مارکس کتب اقتصادی نیست، متون جامعه شناختی نیست، رساله­های فلسفی نمی باشد، کالبدشکافی رادیکال و کارگری سرمایه داری است. مارکس زمانی که به رابطه خرید و فروش نیروی کار نظر می­کند، جدائی انسان از کار و محصول کارش، روند سقوط کامل او از هر گونه حق دخالت در تعیین سرنوشت کار و […]

از کمون پاریس بیاموزیم /

تاریخ جنبش کارگری جهانی، در برگ، برگ خود، چراغ راه آگاهی و مالامال از درس، تجربه و آموزش برای پیشبرد مؤثرتر کارزار طبقاتی است. در لا‌به‌لای بخش‌ها، فصل‌ها، صفحات و سطور این تاریخ، آنچه به کمون و کموناردها، به قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 مربوط است و آنچه بر سر جنبش کارگری روسیه […]

کمون پاریس، چراغ راه ماست /

تاریخ جنبش کارگری جهانی، مالامال از تجربه و آموزش است. در این میان، قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 از همه پربارتر و آموزنده‌تر است. کارگران فرانسه سال‌ها بود که می‌جنگیدند. حتا در سال‌های پیش از استقرار دولت بورژوازی، نیروی بسیار مهمی در پیکار علیه سلطنت، کلیسا و همه دستگاه‌های نظم و قدرت نظام […]

نقد «مارکسیستی» یا بمب نفرت، حقارت و بیمایگی؟ /

معنای نقد برای کارگران آگاه، نقد ریشه ای سرمایه داری، تبدیل این نقد بنیادی به چراغ تشخیص راه و راهکار پیکار علیه بردگی مزدی در کلیه عرصه های زندگی اجتماعی است. این کاری است که رویکرد لغو کار مزدی و کارگران ضد سرمایه داری، به میزان وسع خویش، طی سالیان متمادی برای انجام دادنش تلاش […]

جنبش کارگری و ستم بر زنان /

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند، رفتارهایی که چه بسا از جانب مادران اعمال می‌شود، مادرانی که به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند این تبعیضات را در […]

تبعیض ستیزی دموکراتیک یا خروش ضد سرمایه داری رهائی زن /

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن کرد. این کارزار از همان آغاز، قهرا پرتوها یا مه آلودگی رویکردهای اجتماعی موجود در جامعه را بر تار و پود خود تابان یا ویران دید. برای اپوزیسیون دموکراسی خواه، از راست ماوراء […]