فایل صوتی: رژیم اسلامی سرمایه در این چند روز همه امکانات مافیایی خود را به کار گرفت تا مبارزات ما کارگران علیه شدت استثمار، گرسنگی و بی دارویی، بی خانمانی و کل سیه روزیهای مولود سرمایه داری و حاکمیت بربرمنشانه اش را در جار و جنجال کشمکش های منطقه ای و بین المللی خود غرق سازد …