آخرین مطالب
قطار مرگ، ایستاده در یک ایستگاه یا آماده سوار همه کارگران در همه جا /

عاطفه رنگریز فعال جنبش کارگری از درون سیاهچالهای مرگ رژیم درنده اسلامی سرمایه داری با نوشتن مطلبی به توصیف وضع شکنجه گاه قرچک پرداخت. این کوره آدم سوزی سرمایه را به قطار ایستاده مرگ تشبیه کرد، تشریح نمود و دور از چشم عمله و اکره کشتار رژیم برای توده های کارگر زندانی جهنم سراسری سرمایه […]

اندر باب دفاع اتحادیه های کارگری اروپا از «حقوق» طبقه کارگر ایران!! /

می گویند آوازه زنجیرعدالت «کسری نوشیروان» را فقط یک خر باور کرد. قصد توهین به هیچ حیوان یا انسانی در میان نیست، اما وقتی عده ای کارگر در ایران به ویژه کارگران مدعی پرچمداری پیکار توده های طبقه خود، برای حمایت سران اتحادیه های کارگری انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسکاندیناوی از «حقوق» کارگران ایران غلغله […]

متن تکمیلی بیست و ششم جانباختگان تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ /

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. […]

به تمامی همزنجیران کارگر! /

مادام که سرمایه داری هست مبارزه طبقاتی جبر زندگی ماست. این مبارزه مراحل متفاوت تکوین، بالندگی، استخوانبندی، آگاهی دارد، شکلهای مختلف احراز می کند، اما در همه این حالات، شکلها، تجلی اعمال قدرت طبقه ما علیه استثمار، ستم، حاکمیت و وجود سرمایه داری است، اگر قدرت خود را سلاح تغییر الگو، جایگزینی این رژیم با […]

شماره هفتاد نشریه علیه سرمایه /

مطالب این شماره:  فقط قدرت متحد کارگران قادر به توقف ماشین اعدام رژیم اسلامی است قدرت نظام سرمایه داری از نیروی کار ما کارگران مزدی نشات می گیرد خیزش معترضان و دعای توسل مردگان برای «بازپس گیری زندگی»! این نه اعتراض که نمایش سقوط به حضیض خفت است. اعتصاب کارگران ذوب آهن یورش ددمنشانه قوای […]

اعتصاب کارگران ذوب آهن /

زمزمه اعتصاب از مدتی پیش وجود داشت. سطح نازل، مزدها، فوران قیمت ها، فلج شدن بیش از پیش چرخ معاش و فاصله عمیق میان دستمزد و بهای واقعی بازتولید نیروی کار ملاط زمزمه ها را تعیین می کرد. طول کشید تا نجواها لباس تصمیم پوشد، یک دلیل بسیار سطحی و صوری آن، پراکندگی کارگران در […]

پایان تیره اعتصاب کارگران ذوب آهن، سازشی خفت بار /

خبرها حاکی است که کارگران معترض و در حال اعتصاب چند بخش ذوب آهن اصفهان در نیمه راه، بدون اینکه هیچ سطح از خواست نازل خود را بر سرمایه داران تحمیل کنند، دست از اعتصاب کشیده و به سر کار بازگشته اند!! مطالبه کارگران همان گونه که در گزارش پیشین آمد افزایش دستمزد بود، مدیرعامل […]

متن تکمیلی بیست و پنجم جانباختگان تا سیم دی ۱۴۰۱ /

شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰دی ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از […]

خیزش معترضان و دعای توسل مردگان برای «بازپس گیری زندگی»! /

جنبش جاری در کنار دستاوردهایش گورستانها را هم لرزانده است. بدترین گمراهه ها، راهبردها، باورها، نسخه پیچیها را از گورها نبش و راهی رسانه ها، اتاق فکرها، دکه های تولید آلترناتیو کرده است. قیامتی از اندیشه های مسموم که شعور، فکر، زندگی، پیکار نسل جوان طبقه کارگر را هدف گرفته است. «بازپس گیری زندگی»!! همه […]