آخرین مطالب
پزشکان مبارز، همسنگر معترضان، علیه بربریت اسلامی سرمایه داری /

اطلاعیه اخیر پزشکان ضمن اعتراض خشمگین علیه کشتارسبعانه کودکان، جوانان، زنان و انسان های معترض توسط رژیم درنده اسلامی، ضمن بزرگداشت یاد پزشک مبارز جانباخته «پریسا بهمنی» بسیار شفاف، قاطع بر پای بندی استوار و آهنین، بر دو نکته اساسی زیر تأکید ورزیده است. 1- با همه توان به مداوای توده وسیع معترضان سرکوب شد، […]

سرمایه /

سرمایه نابود می سازد زمین را با استثمار طبیعت با آلودن آب با مرگ آبزیان با آبیاری سمی در کشتزارهای برنج ***** سرمایه نابود می سازد طبیعت را با استثمار منابع برای تولید بی وقفه ونابود می سازد حیات وحش را با اشغال زیستگاه ***** سرمایه پروار می کند حیوان را گاو و مرغ و […]

آنچه پیش چشم خود دیدم /

امروز اینجا غوغا بود. جمعیت زیادی در تظاهرات شرکت کرده بودند. برعکس گذشته تظاهرات در مکانهای مختلف و متعددی برگزار شد. یکی از مراکز تجمع منطقه ای بود که پر از ساختمان های پزشکان و داروخانه است. در میان ازدحام جمعیت بیمارانی که برای گرفتن نوبت دکتر روزها در صف می مانند حلقه های معترضین […]

اعتصاب کارگران و آرزوی اپوزیسیون /

حدود دوماه از خیزش جوانان طبقه کارگر ایران می گذرد، خیزشی که به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی دهد. خیزشی که به همین دلیل دیگ طمع به قدرت رسیدن اپوزیسیون را به جوشش انداخته است. اینان شب و روز را می شمرند تا اعتصابات سراسری کارگران پا به میدان گذارد و حکومت را […]

محو دولت دینی اما با کارزار نابودی هر دولت سرمایه /

هر چه دامنه اعتراض توده عاصی از فشار استثمار، گرسنگی، بی سرپناهی و فلاکت پرطنین تر می گردد. هر چه خشم و قهر جوانان علیه آزادی کشیها، ستمکشیها، فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بی حقوقیهای مولود سرمایه داری مشتعل تر می شود، هر چه طنین پیکار زنان، دختران کارگر و کارگرزاده علیه آپارتاید جنسیتی ضد بشری، […]

اسامی بخشی ازکودکان ونوجوانان جان باخته خانواده های کارگری شورش بعد از قتل مهسا(ژینا) /

اسامی زیر تنها بخشی ازکودکان ونوجوانان جان باخته خانواده های کارگری که از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۱۳ آبان ۱۴۰۱ است. مسلما تعداد واقعی بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها […]

سرنگونی رژیم اسلامی حتماً، اما در نبردی ضد سرمایه داری /

حدود دو ماه از خیزش جوانان طبقه کارگر می گذرد، خیزشی که به کمتر از سرنگونی رژیم اسلامی رضایت نمی دهد. توده کارگر شاغل در مراکز کار با آنکه نسبت به آنچه در خیابانها، دانشگاهها، مدارس جاری است سمپاتی کافی دارد اما هیچ تجربه موفقی از این شورشها ندارد، مبارزاتش در همه بزنگاههای تاریخی مصادره […]

اندر باب دفاع «شارلی ویمرز» از توده های کارگر معترض ایران!! /

اینکه وحوش بورژوازی به جان هم افتند مسلما حادثه میمونی است اما اینکه یک کارگر در گوشه ای از جهنم سراسری سرمایه داری، فریب یکی از این وحوش را بخورد، قطعا فاجعه ای دردآور، فرساینده و مهلک است. بورژوازی تاریخا، به حکم هستی اجتماعی و طبقاتی اش، فریبکار، دروغ پرداز، جاعل کل واقعیتها، مجبور به […]

سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری کارگران /

این حرف که: « باید اول رژیم حاکم را ساقط کرد و بعد برای نابودی سرمایه داری تدارک دید» بیش از بسیاری حرف های دیگر در گوش توده های کارگر دنیا لالائی شده است. لالائی مسمومی که جنبش کارگری را فقط دچار سرنوشت «اصحاب کهف» نکرد، بلکه در کنار همه مسمومیت های دیگر، به ورطه […]

همزنجیران! /

هفته ها است که نسل جوان طبقه ما با جسارت، شجاعت و همرزمی خیره کننده ای وارد میدان کارزار شده است. خیزش پرشکوه این جوانان در همان حال که نور امیدی بر فضای زندگی و پیکار همیشه جاری کل همزنجیران تابیده است. طیف بسیار گسترده اپوزیسیون مردارخوار قدرت جو در خارج و داخل کشور را […]