آخرین مطالب
کمون پاریس، چراغ راه ماست /

تاریخ جنبش کارگری جهانی، مالامال از تجربه و آموزش است. در این میان، قیام کارگران پاریس در 18 مارس 1871 از همه پربارتر و آموزنده‌تر است. کارگران فرانسه سال‌ها بود که می‌جنگیدند. حتا در سال‌های پیش از استقرار دولت بورژوازی، نیروی بسیار مهمی در پیکار علیه سلطنت، کلیسا و همه دستگاه‌های نظم و قدرت نظام […]

نقد «مارکسیستی» یا بمب نفرت، حقارت و بیمایگی؟ /

معنای نقد برای کارگران آگاه، نقد ریشه ای سرمایه داری، تبدیل این نقد بنیادی به چراغ تشخیص راه و راهکار پیکار علیه بردگی مزدی در کلیه عرصه های زندگی اجتماعی است. این کاری است که رویکرد لغو کار مزدی و کارگران ضد سرمایه داری، به میزان وسع خویش، طی سالیان متمادی برای انجام دادنش تلاش […]

جنبش کارگری و ستم بر زنان /

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند، رفتارهایی که چه بسا از جانب مادران اعمال می‌شود، مادرانی که به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند این تبعیضات را در […]

تبعیض ستیزی دموکراتیک یا خروش ضد سرمایه داری رهائی زن /

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن کرد. این کارزار از همان آغاز، قهرا پرتوها یا مه آلودگی رویکردهای اجتماعی موجود در جامعه را بر تار و پود خود تابان یا ویران دید. برای اپوزیسیون دموکراسی خواه، از راست ماوراء […]

جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان /

زنان از زمان تولد مورد ستم و رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. مادران، به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند نسبت به دخترانشان رفتار می کنند و پدران به آن مهر تایید می‌زنند. رفتارهایی در تمام لحظات زندگی یک انسان، لحظاتی که زیر نگاه‌های مداخله گر و آمرانه سپری […]

میثم آل مهدی و رهنمودهای مبارزه طبقاتی!!! /

مبارزات طبقه ما (معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته، بیکار، خانه دار، کارگر کارخانه، کارگاه، مزارع، آب، برق، راه، نفت، گاز و ….) علیه تورم، بیکاری، بی داروئی، بی مسکنی، آلودگیهای زیست محیطی، تبعیضات جنسیتی، سرکوب حقوق اجتماعی تعطیل بردار نیست؛ مبارزه جبر زندگی ما است و همچون همیشه بدون نیاز به هیچ شخص و دار و […]

دولت ها، ایدئولوژیک و «غیرایدئولوژیک»!! سر و ته یک کرباس /

سالهاست در بحثهای سیاسی این نکته مطرح می شود که کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه به دلیل غیر ایدئولوژیک بودن، حکومتهایی دموکراتیک می باشند و علت استبدادی بودن حکومتهایی مانند ایران و کره شمالی ناشی از ایدئولوژیک بودن آنان است. وجود دیکتاتوری خشن و عریان در بسیاری از کشورهایی که ایدئولوژیک به شمار نمی آیند […]

کارگران ذوب آهن، خروش خط و نشان ها، توخالی و سرمایه آویز /

بعد از گذشت ۴۵ سال و مبارزات فراوان و متنوع کارگران در این همه سال، هنوز هم کارگران شرکت نفت و ذوب آهن را مشاهده می کنیم که خواستار اجرای قانون اساسی، قانون کار و سایر قوانین موجود جهت بهبود سطح معیشت خود هستند!! معلمان و بازنشستگان هم با اینکه دیگر در مقابل مجلس، شعار […]

هر چه واقعی است عقلانی است، کل مابقی خیالبافی است!! /

قدرت اعجاز سرمایه در مسخ شعور انسانها به مراتب از قدرت زرادخانه های اتمی این نظام در ویرانسازی جهان افزونتر است. حال و روز نیروهای موسوم به «چپ» کنونی دنیا، عظیم ترین بخش کسانی که خود را فعالان جنبش کارگری می خوانند. غالب آنانی که بیرق رهائی کارگران بردوش می کشند!! مصداق فسیل شدگی توسط […]