علیه طوفان نسل کشی های اسرائیل، امریکا، سرمایه جهانی در فلسطین!

یاران!

بیش از 6 ماه است که ماشین کشتار، ویرانسازی، آتش کشیدن بشریت با سکانداری وحوش حاکم اسرائیل، دولتهای هولوکاست آفرین امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کل اردوگاه دموکراسی، با تمامی ظرفیت و قدرت، در حال نسل کشی طوفانی در غزه و سراسر فلسطین است. آمارهای واقعی و نه کاریکاتوری از کشتار صدهزار انسان می گویند، شمار کودکان خردسال جانباخته، سوخته یا زیر آوار مانده از 30 هزار افزون است. دو میلیون انسان زیر فشار بمبارانها، گرسنگی، قحطی، بی آبی، نابودی بیمارستانها و شبکه های درمان، نابودی سرپناه ها و کومه های مسکونی، آخرین کورسوی امید به زنده ماندن را از دست داده اند. تاریخ سرمایه داری در بند، بند خود تاریخ جاری بودن سیل خون انسانها در جهان است و آنچه امروز در غزه جریان دارد، روی کل رخدادهای پیشین را سفید کرده است!!. در چنین شرائطی موج اعتراض توده های وسیع کارگر و آزاده دنیا علیه بربریتها، نسل کشی ها و سفاکیهای دولت اسرائیل، دولت ها و قطب های حامی حاکمان اسرائیل، به خروش در آمده است. موج تنفر از سبعیت ها همه جا در طغیان است، شش ماه است که خیابانهای اروپا و جاهای دیگر شاهد سرکشی هر چه نیرومندتر خشم ها، اعتراضات است، خشم و قهر و عصیانی که مدام شعله می کشد، آتشفشانی تر می گردد. در این میان یک معضل بنیادی سد آهنین راه اثرگذاری مبارزات و کارزارها شده است. راهیپیمائی ها، خشم و قهرها به دور خود می پیچند، در درون خود پیچ و تاب می خورند، فریاد می شوند اما تبدیل به یک قدرت مادی اثرگذار و دگرگونساز نمی گردند، این مهلک ترین و تباه کننده ترین پاشنه آشیل مبارزات روز ما است. قدرت مادی بشرستیز، هولوکاست پرداز حاکمان اسرائیل و دولت های حامی را باید با قدرت مادی انسان محور، جنگ گریز، پای بند رهائی واقعی بشر پاسخ گفت. ما این قدرت را داریم. ما معترضان نسل کشی، جنگ افروزی، ویرانسازی، همگی کارگریم، آفریننده کل سرمایه ها، ثروت ها، خالق چشمه زایای تمامی قدرت ها هستیم. چرخ تولید تمامی کارخانه های عالم از جمله مراکز تولید و فروش و انتقال سلاح در دستان ما است. باید این قدرت را به صورت سراسری، بین المللی، متحد و همصدا به کار گیریم، علیه دشمنان تا مغز استخوان مسلح بشریت و در لحظه مشخص حاضر علیه دولت درنده اسرائیل، امریکا و متحدانش اعمال کنیم، همصدا و همراه در همه جهان فریاد سر دهیم که پایان فوری و بدون هیچ قید و شرط جنگ باید عملی گردد، ارتش نسل کش و بشریت سوز اسرائیل باید تا نفر آخر از فلسطین خارج شود. ارسال هر نوع سلاح از جانب هر دولتی به اسرائیل بلادرنگ و بدون هیچ فوت وقت متوقف شود، هر نوع درنگ در انجام هر کدام این خواستها را با تعطیل کامل مراکز کار، با خواباندن چرخ تولید سرمایه و سود، با قطع تمامی مجاری ارسال سلاح پاسخ خواهیم گفت.

یاران!

ما دارای قدرتی ساحره، تاریخساز و رهائی آفرین هستیم، باید این قدرت را بشناسیم و اعمال کنیم، رهائی توده های انسانی نفرین شده، جنگ زده، بمباران شده، جنوسید شده فلسطین از جهنم بشریت سوز سرمایه داری جهانی امر عاجل، حتمی، حیاتی ما است. راهپیمائی ها، اعتراضات بسیار پرشکوه و حماسه آفرینند، اما کافی نیستند، باید یک قدرت مادی دگرگونساز شوند، دست در دست هم از تمامی همزنجیران خود در سراسر جهان بخواهیم تا تعطیل چرخه تولید، تعطیل مراکز کار و جلوگیری از هر گونه انتقال سلاح به اسرائیل را دستور کار مبارزات جاری روز خود سازند.

کارگران ضد سرمایه داری