دسته: سرمایه و تبعیضات جنایت کارانه جنسی

جنبش کارگری و ستم بر زنان

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند، رفتارهایی که چه بسا از جانب مادران اعمال می‌شود، مادرانی که به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند این تبعیضات را در […]

تبعیض ستیزی دموکراتیک یا خروش ضد سرمایه داری رهائی زن

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن کرد. این کارزار از همان آغاز، قهرا پرتوها یا مه آلودگی رویکردهای اجتماعی موجود در جامعه را بر تار و پود خود تابان یا ویران دید. برای اپوزیسیون دموکراسی خواه، از راست ماوراء […]

جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان

زنان از زمان تولد مورد ستم و رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. مادران، به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند نسبت به دخترانشان رفتار می کنند و پدران به آن مهر تایید می‌زنند. رفتارهایی در تمام لحظات زندگی یک انسان، لحظاتی که زیر نگاه‌های مداخله گر و آمرانه سپری […]

زن کشی از کجا می جوشد؟

پاسخ های حاضر و آماده برای این سؤال همه جا، میان همه طیف ها و بیش از هر جا  در  کیف «حقوقدانان عالی­شأن»، «فرهیختگان جامعه شناس»، فعالان صاحب آوازه «حقوق بشر و جامعه مدنی»، پیشتازان «جنبش زنان» یا پرچمداران «ضد تبعیضات جنسیتی» وجود دارد! «توسعه نیافتگی سیاسی»، «کسر و کمبود دموکراسی»، «فقدان قوانین پاسدار حقوق […]

کار خانگی زنان

حداقل زمان لازم برای اداره امور یک خانواده ی پنج نفره را یک شیفت کار یا 40 ساعت کار در هفته در نظر بگیریم و متوسط دستمزد ماهانه را سه میلیون تومان. دستمزد ماهانه 20 میلیون زن خانه دار می شود 60.000.000.000.000 یعنی 60 تریلیون تومان. معنی این مقدار این است که سرمایه از قبل […]

خشونت علیه زنان، خشونت علیه جامعه است

خشونت بر زنان حد و مرز نمی شناسد. این خشونت در عصر حاضر رویه ای ازکارکرد قهریسرمایه داری است.سرمایه داری در اعمال این خشونت منافع عظیمی دارد. در سراسر دنیای سرمایه داری زنان گنجینه لایزال و سرشار نیروی کار ارزانند و صد البته کودکان هم جزء مهمی از این گنجینه و مخزن می باشند.سرمایه رابطه […]

خواست و مطالبات زنان

این روزها در گفتگوهای شفاهی با زنان و فعالین این حوزه بویژه در فضای مجازی از مرد سالاری، عدم آزادی در پوشش لباس، آزادی ورود به ورزشگاه ها، مسافرت آزادانه به خارج، برخورد پدر و مادرها با فرزند دختر و پسر و…. که همه واگویی واقعیت هایی است که در جهنم سرمایه داری ایران می […]

کار بدون مزد خانگی و مراقبتی زنان و تولید ناخالص ملی

در این نوشته هدف برخورد با مردان که چرا در کار خانگی شریک نمی شوند نیست، بلکه هدف برخورد با سرمایه داری و تقسیم کار اجتماعی آن است که بار مخارج بازتولید نیروی کارلازم آتی سرمایه را بر دوش خانواده های کارگری و به ویژ زنان آن تلمبار می کند. هم این گونه است کار […]

جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان

زنان از زمان تولد مورد ستم و رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند. مادران، به دنبال باید و نباید‌هایی که دیده‌‌اند و خود با آن رشد کرده‌‌اند نسبت به دخترانشان رفتار می کنند و پدران به آن مهر تایید می‌زنند. رفتارهایی در تمام لحظات زندگی یک انسان، لحظاتی که زیر نگاه‌های مداخله گر و آمرانه سپری […]

کارزار ماندگارسازی تبعیضات جنسی زیر لوای «جنبش زنان»!

  همه از فتوحات کمپین‌ها و دستاوردهای مهم «جنبش زنان» ایران در سالهای اخیر می‌گویند. شمار چادرها کمتر شده است، روسری‌ها عقب‌تر و عقب‌تر رفته است، دختران و پسران در خیابان‌ها بدون هراس از گشت ارشاد با هم راه می‌روند و حرف می‌زنند، با اعلام کمپین «آزادی یواشکی»! دیروقت‌های شب، چند زن در چند پارک، […]