دسته: گرایش لغو کارمزدی

طغیان اعتراض کارگران و آلترناتیوسازی «اپوزیسیون»

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ چو شاهین بازماند از پریدن            زگنجشکش لگد باید چشیدن «اپوزیسیون» اصطلاحی است که در سراسر دنیا بر سر زبانها است. همه جا، از احزاب، نیروها و محافل اپوزیسیون می گویند. قصد واکاوی آکادمیک مفاهیم را ندارم، سخن آنست که مفهوم ها، […]

افزایش انفجارآمیز قیمت ها، ریشه در کجاست؟

لینک نسخه PDF منتشر شده در سایت سیمای سوسیالیسم: http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2022/06/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.pdf

سرمایه، نابودی جانداران پیش در آمد کووید 19 و بروز اپیدمی ها (فصل اول)

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%af-%da%a9%d9%88%d9%88/ در مقدمه این کتاب چنین نوشتیم « کشاورزی صنعتی هند با کاربرد هرچه وسیع تر آفت کش ها به جنگ حشرات و جانوران ریز می رود، این هر دو دست بدست هم باعث کاهش تعداد آسیابک آب نشین و بروز و گسترش دوباره اپیدمی مالاریا در سال […]

جنبش کارگری ایران، افت و خیز رویکردها

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7/ احزاب و اتحادیه ها در بیان موقعیت خود به دستاوردهایشان در عرصه افزایش اعضاء، رشد سازمان، دامنه نفوذ تشکل در جامعه، میزان پیروزی در سازماندهی کمپین ها یا نوع این شاخص ها رجوع می کنند. ماجرا برای جنبش لغو کار مزدی معکوس است. در اینجا […]

افغانستان، سرمایه جهانی و جنبش کارگری

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/ بساط نظریه پردازی همه جا پهن است. چرا امریکا و متحدانش 20 سال پیش حمله به افغانستان را آغاز کردند؟؟، چه اهدافی در سر داشتند؟؟ آیا به دموکراسی می اندیشیدند؟؟!! اگر آری!! کدامین گام ها را برداشتند؟! و چرا هیچ کاری انجام ندادند؟ اگر نه، چه پرواز دیگری در […]

کمونیسم و دیالکتیک مادى مارکس‏ یا «ایدۀ مطلق» و «روح تاریخ هگل»؟

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d9%83%d9%85%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%89-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%e2%80%8f-%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%8a%d9%80-2/ “صدمه اى که دیالکتیک به دست هگل از فریفتارى مى کشد، به هیچوجه مانع از این نیست که هگل براى نخستین بار به نحوى جامع و آگاه اشکال عمومى حرکت دیالکتیک را بیان نموده است. دیالکتیک در نزد وى روى سر […]

پزشکان کارگر، پزشکان سرمایه دار

کارگر یا سرمایه دار بودن آدم ها را رشته آموزشی، مدرک تحصیلی، محل اشتغال یا مولد و نامولد بودن کارشان تعیین نمی کند، هستی اجتماعی و کل تعلقات طبقاتی آنان است که در این گذر حکم می دهد و خط تفکیک می کشد. کارگر فروشنده نیروی کار است و فروشندگی نیروی کار معنای زمینی، طبقاتی، […]

«روز کارگر» ! آنچه هست و آنچه باید باشد!

مراسم موسوم به «روز کارگر» از دیرباز تا امروز به ویژه در طول دهه های اخیر، تصویر متضاد صف آرائی ها و سنگربندیهائی بوده است که می تواند و باید خصلت نمای واقعی این روز و این نام باشد. روز کارگر در زمین زندگی و مبارزه طبقاتی، کلید واژه ای برای نمایش آمادگی، همبستگی، سازمان یافتگی، استواری، آگاهی، […]