دسته: گرایش لغو کارمزدی

اسرائیل آفریده سرمایه، رهائی فلسطین امر عاجل کارگران دنیا است.

جاده طولانی منتهی به تأسیس دولت اسرائیل توسط بورژوازی یهود و حمایت فعال اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک عظیم ترین قطبهای شریک و رقیب سرمایه جهانی مهندسی شد و لباس اجرا پوشید. دروغی بی شرمانه و بزرگ است که این سرمایه داران یا شرکای جهانی آنان، گویا زخم کهنه بی خانمانی «قوم یهود» بر جگر داشتند!! […]

سرمايه جهانی و کوره بشرسوزی غزه

دو میلیون و سیصد هزار زن، کودک، پیر، جوان، محبوس سیاهچالی هستند که هیچ منفذی برای هیچ ارتباطی با دنیا بر رویش باز نیست. راه ورود هر شکل آذوقه، دارو، هر چه که نیاز قهری زنده ماندن است به آن بسته است. آب قطع است، برق قطع است، همه مجاری حیات مسدود است، تنها چیزی […]

سرمایه داری اسلامی و تن فروشی

روسپیگری و تن فروشی از تبعات گریزناپذیر نظامهای طبقاتی در تمام جهان و طول تاریخ است. پدیده تکان دهنده و بسیار رعب انگیزی که در سرمایه داری به اوج رسیده و مستمرا نقطه اوج های تازه تر را پشت سر می گذارد، بخشی از چرخه کار و روند ارزش افزائی سرمایه ماست. هرچه فشار قهر […]

طغیان اعتراض کارگران و آلترناتیوسازی «اپوزیسیون»

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d8%b7%d8%ba%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ چو شاهین بازماند از پریدن            زگنجشکش لگد باید چشیدن «اپوزیسیون» اصطلاحی است که در سراسر دنیا بر سر زبانها است. همه جا، از احزاب، نیروها و محافل اپوزیسیون می گویند. قصد واکاوی آکادمیک مفاهیم را ندارم، سخن آنست که مفهوم ها، […]

سرمایه، نابودی جانداران پیش در آمد کووید 19 و بروز اپیدمی ها (فصل اول)

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%d8%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%af-%da%a9%d9%88%d9%88/ در مقدمه این کتاب چنین نوشتیم « کشاورزی صنعتی هند با کاربرد هرچه وسیع تر آفت کش ها به جنگ حشرات و جانوران ریز می رود، این هر دو دست بدست هم باعث کاهش تعداد آسیابک آب نشین و بروز و گسترش دوباره اپیدمی مالاریا در سال […]

جنبش کارگری ایران، افت و خیز رویکردها

این مطلب در سایت «سیمای سوسیالیسم» منتشر شده است. لینک این مطلب : http://www.simayesocialism.com/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7/ احزاب و اتحادیه ها در بیان موقعیت خود به دستاوردهایشان در عرصه افزایش اعضاء، رشد سازمان، دامنه نفوذ تشکل در جامعه، میزان پیروزی در سازماندهی کمپین ها یا نوع این شاخص ها رجوع می کنند. ماجرا برای جنبش لغو کار مزدی معکوس است. در اینجا […]