دسته: گزیده های اقتصاد سیاسی

تعریف کار در سوسیالیسم

از کتاب «سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست» نوشته م.الف (ناصر پایدار) کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت « فی نفسه»  بازگوی هیچ چیزی در مورد شرائط یا صورت بندی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر پروسه […]

نقد اقتصاد سیاسی

از کتاب “بازخوانی کاپیتال مارکس»ناصر پایدار ماهیت فتیشیستی کالا فراورده کار تا زمانی که یک شیئ مصرفی و وسیله ای برای رفع مایحتاج زندگی است هیچ حالت اسرارآمیزی ندارد، اما به محض آنکه نقش کالا پیدا کند و با هدف مبادله تولید شود، هاله بسیار حیرت انگیزی از رمز و رازها، مکنونات و جادوگری ها […]

برگرفته از کاپیتال، جلد اول: خصلت فتیشیستی کالا

اسرارآمیز بودن کالا این گونه است که کالا یا شکل کالائى محصول کار باعث می شود تا ماهیت اجتماعى کار انسانها در ذهنشان به صورت ماهیت واقعی محصولات کار یا خصوصیات طبیعی و اجتماعی اشیا، انعکاس یابد. در همین راستا سبب مى‌شود که رابطۀ اجتماعى کارِ تولیدکنندگان با کل کار اجتماع، به صورت رابطه ‌ای […]