دسته: گزیده های اقتصاد سیاسی

برگرفته از کاپیتال، جلد اول: خصلت فتیشیستی کالا

اسرارآمیز بودن کالا این گونه است که کالا یا شکل کالائى محصول کار باعث می شود تا ماهیت اجتماعى کار انسانها در ذهنشان به صورت ماهیت واقعی محصولات کار یا خصوصیات طبیعی و اجتماعی اشیا، انعکاس یابد. در همین راستا سبب مى‌شود که رابطۀ اجتماعى کارِ تولیدکنندگان با کل کار اجتماع، به صورت رابطه ‌ای […]

ارزش یک کالا نماینده کارانسانی ساده یا کارمجرد انسانی است.

برگزیده از کاپیتال جلد اول: « همان گونه که درجامعه مدنی یک امیرارتش یا بانکدار دارای نقشی والا و انسان عادی ایفاگر نقشی بسیار پست است در اینجا، در مورد کار نیز چنین است. کار انسانی عبارت از نیروی کار ساده یعنی نیروی کاری که هر انسان عادی به طور متوسط ، بی هیچ تکامل […]