برچسب: استثمار کارگران

با کارگران «سوپرپایپ اینترنشنال» چه کرده اند؟

سرمایه داری در شرایط روز دنیا، در تمامی کشورها اسیر بحران است. بحران پدیده ذاتی سرمایه است. همیشه به صورت ادواری چرخه تولید سرمایه را مختل می کرده است، اما در وضعیت حاضر خیلی طولانی تر و مقاوم تر تاخت و تاز می کند. بیماری کوید 19 هم بر حدت و شدت آن افزوده است. […]