چندین هزار کارگر گروه ملی فولاد باز هم ماههاست که موفق به حصول دستمزدهای خویش نشده اند. مبارزات کارگران در تمامی طول سال جاری جریان داشته است اما تا همین لحظه حاضر بهای نیروی کار سه ماه آنان در مصادره صاحبان سرمایه باقی مانده است. سه و هزار و پانصد کارگر شرکت، حدود 7 ماه پیش، در 21 مرداد با پهن کردن سفره خالی و بدون هیچ خوراکی در مقابل یکی از نهادهای عظیم مالی سرمایه داری فریاد اعتراض سر دادند و خواستار پرداخت مزدهای نازل خود شدند. تعویق طولانی مدت پرداخت دستمزدها ادامه یافت. اعتراضات و جنگ و ستیز توده کارگر علیه این جنایت نیز تداوم پیدا کرد. یک ماه پیش کارگران وارد دور تازه ای از پیکار شدند. چرخ تولید را در تمامی بخش ها از کار انداختند و اعلام داشتند که تا دریافت کامل مطالبات آتش اعتصاب و اعتراض مشتعل خواهد بود. کارفرمایان به دست و پا افتادند، درصدی از مزدهای معوقه را پرداختند. کارگران از سر ضعف رضایت دادند و شروع به تولید کردند. کاری که مسلما نباید می کردند. آن ها به جای ادامه اتکاء به قدرت طبقاتی، به جای تداوم تعطیل چرخ تولید، به جای استمداد و طلب حمایت از کارگران سایر شرکت ها و مراکز کار، به جای اتحاد مستحکم تر، شورایی متشکل شدن و در یک کلام نمایش و اعمال عظیم تر قدرت، خود را مستأصل دیدند. از سر استیصال به وعده و وعید سرمایه داران تمکین کردند. به اعتصاب پایان بخشیدند. به صاحبان سرمایه فرصت دادند تا رودهای سود را خروشانتر سازند و مثل گذشته مزدهای ماهها پرداخت نشده آنان را بر سرمایه های خود بیفزایند. زمان گذشت و فقر و فلاکت، شکم گرسنه و تن عریان فرزند باز هم کارگران را به خشم آورده است. هیچ چاره ای نمی بینند جز اینکه بساط ضعف و فروماندگی جمع کنند. قبول نمایند که قدرت وحوش سرمایه دار را فقط با قدرت متحد ضد سرمایه داری خود می توانند پاسخ گویند. کارگران اکنون همه درهای ورودی و خروجی کارخانه را تسخیر کرده اند. راه ورود هر میزان مواد خام و وسایل مورد نیاز چرخه تولید سرمایه را سد ساخته اند. همزمان راه خروج هر مقدار تولیدات را بطور کامل مسدود کرده اند. آنها بارقه بسیار ناپیدایی از قدرت سترگ خود را وارد میدان نموده اند و اعلام داشته اند که تا حصول همه مطالبات به تعطیل کامل چرخه تولید، به انسداد درهای ورودی و خروجی شرکت ادامه خواهند داد. آنچه اینک جایش بسیار خالی است. حمایت عملی و کارساز همه کارگران خوزستان و ایران از پیکار جاری این همزنجیران است.