من شخصا به هر نوع تشکلی که کارگران به نیروی خود و مستقل از سرمایه و دولت باشد تشکیل دهند احترام می گذارم و کمک هم خواهم کرد. اما اولویت من تشکل و زندگی و سبک کار شورایی است. تا انجا که به شورا و سوال شما بر می گردد توضیحاتی مختصر ارائه می کنم.

یک کلیشه قدیمی می گوید شوراها متعلق به دوران پیشا انقلابی است و ابزار حاکمیت سیاسی . بنابراین سخن گفتن از شوراها در زمان حاکمیت سرمایه داری بیهوده است. به نظر من این دیدگاه قدیمی ۱. تشکل را نه ابزار و ظرف رشد گام به گام کارگران برای ستیزهای بزرگتر علیه سرمایه ، بلکه ظرف و ابزار سحرامیر در فردای انقلاب می داند.

۲. این دیدگاه قدیمی ، سرمایه ستیزی خودپوی کارگران در هر حرکت کوچک و اعتراض طبقاتی کارگران را نه سنگ بنای شوراها و قدرت یابی قرار می دهد و نه به کارگران اجازه تقویت اعتماد به نفس می دهد و یک ذهنیت نهفته در دل دارد و ان این است که کارگران را فاقد درک کافی سیاسی و منافع طبقاتی می یابد.

۳.برخی از کارگران هفت تپه و اسماعیل بخشی ها گام به گام رشد فکری و عملی داشته اند و به صرافت تشکیل شورا افتاده اند ، گرچه هنوز دیدگاه اش کمبودهایی دارد.

۴. با شما موافق هستم که هفت تپه به تنهایی نمی تواند مارش انترناسیونالیست بنوازد در حالی که هارترین سرمایه حاکم است. اما هفت تپه ضمن ارتقای کیفی و کمی شورا می توانند الگوی برای تشکل ها و کارگران دیگر شوند و کلیشه قدیمی را بشکنند. کارگران هفت تپه اگر بتوانتد توجه کارگران دیگر را جلب کنند و انان را هم به یاری بطلبند و هم تشکل یابی شورایی را در محل کارشان سازمان دهند ، جنبش شورایی قوی و مستحکمی شکل می گیرد که سرمایه داری را بیش از پیش به چالش می کشد.

۴.هر کارخانه و مرکز تولیدی نیاز به مواد اولیه و دسترسی به بازار و زیرساخت های لازم همچون اب و برق و سوخت دارد و بی شک ، بدون اینها محصولی قابلیت تولید نخواهد داشت تا چه رسد به اینکه در بازار به فروش رسد. اسماعیل بخشی در یکی از گزینه های اش می گوید که چنانچه دولت مالکیت را هم داشته باشد ، باز هم سود کارخانه باید در میان کارگران تقسیم شود ، اینها نشانه هایی از رشد مبارزات کارگران هفت تپه.

۵. به نظرم فعالان کارگری و پیشرو و مبارزان سوسیالیست باید این امر شورایی را تقویت کنند و باعث افزایش اعتماد به نفس کارگران شوند و تجربیات خود و تاریخی را در اختیار انان بگذارند.

۶. اگر سندیکای کارگران شرکت واحد بتواند از مخمصه سندیکای موازی و یا تلاش برای مصادره به نفع دولت خلاصی یابد ، می تواند با ارتقا به سبک کار شورایی به گونه ای که هم ، هر زمان نیاز بود هئیت مدیره خود را جابه جا و تغییر دهد و همچنین با به چالش کشیدن سرمایه ، مکمل هفت تپه و دیگر کارگران شورایی شوند خدمت بزرگی به مبارزات طبقاتی کارگران خواهد کرد.

ببخشید که مختصر و در چارچوب تلگرامی بود.