کارگران ایران و سراسر جهان!

قوای سرکوب دولت اسلامی سرمایه داری نیمه شبان با درندگی سرشتی ارتجاع هار بورژوازی، به کومه های مسکونی کارگران مبارز فولاد اهواز یورش برده است. مطابق معمول وحشت آفریده است. براندام کودکان و زنان کارگر لرزه انداخته است. خواب آنان را به دهشت و آلونک آنها را میدان اعمال بربریت کرده است. چکمه پوشان مسلح مأمور قتل عام، در جریان این شبیخون وحشیانه، 31 کارگر را بازداشت و روانه شکنجه گاه کرده اند. پولاد سازان مدت ها است علیه بیکاری، بی دستمزدی، فقر و فلاکت می جنگند. جنگی در همه وجوه نابرابر که تا لحظه حاضر از کمترین حمایت واقعی، عملی، جنبشی و طبقاتی هیچ بخش، حتی هیچ تعداد از دهها میلیون نفوس طبقه کارگر ایران و طبیعتا دنیا برخوردار نشده است. فاجعه ای سهمگین که قطعا برگ سیاهی در کارنامه جنبش ما خواهد بود. اعلام پشتیبانی های کاغذی به چشم خورده است. سندیکالیست های شرکت واحد سخن از همبستگی گفته اند!! رانندگان کامیون در ایلام، کرمانشاه و غرب یا گروهی از کارگران نفت خوزستان علیه بگیر و ببندها اعتراض کرده اند. زنان مبارز رشت و تهران در تظاهرات خود خواستار آزادی زندانیان شده اند. پیش تر نیز کارگران و کارگرزادگان بیش از 20 مرکز کار و تولید یا دانشگاه فریاد پشتیبانی سر داده اند. همه اینها انجام گرفته است اما مبارزه طبقاتی جنگ واقعی میان دو طبقه متخاصم اجتماعی است. قدرت سرمایه را تنها با قدرت متحد ضد سرمایه داری می توان به عقب راند و شکست داد. اعلام همبستگی های شعارگونه نمایشی باید جای خود را به صف آرائی آهنین طبقاتی علیه سرمایه بسپارد. به جای ابراز همدردی کاغذی باید چرخه کار و تولید را در سطحی هر چه وسیع تر و به گونه ای هر چه سهمگین تر از کار انداخت. باید نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی و اجتماعی سرمایه داری را را به ورطه اختلال راند. معنای زمینی حمایت این است. بدون پیوستن به چنین کارزار زمینی طبقاتی و سرمایه ستیز هیچ تغییری به نفع کارگران فولاد یا هر بخش دیگر طبقه کارگر صورت نخواهد گرفت.

همزنجیران!

دولت بورژوازی نه فقط به خواستهای 4000 کارگر پولادساز هیچ وقعی نگذاشته است که اینک با سازماندهی تهاجمات و شبیخون های وحشیانه کمر به در هم شکستن صفوف پیکار و توان مقاومت آنان گرفته است. باید به پا خاست و اعمال قدرت کرد. برگ، برگ تاریخ طبقه و جنبش ما گزارش جنگ و ستیزهای ممتد است. پاشنه آشیل مرگزا و کانون تباهی این کارزارها خالی بودنشان از سرمایه ستیزی آگاه، پرخروش، سازمان یافته، شورائی، نقشه مند، استخواندار و شفاف است. به حمایت از همزنجیران پولادساز برخیزیم. به این حمایت جامه جنبش و قدرت طبقاتی پوشانیم. در هر کجا که هستیم ولو برای یک روز، یک ساعت، چرخ تولید و کار را از چرخش فرو اندازیم، غریو اعتراض خود را در سکوت تعطیل چرخه تولید سود، در سرتاسر جهنم سرمایه داری پرطنین کنیم. خواستار آزادی فوری و بدون هیچ قید و شرط کلیه دستگیرشدگان کارگر، خواستار تحقق بلادرنگ همه خواست های کارگران گردیم.

کارگران ضد سرمایه داری