رژیم درنده اسلامی سرمایه داری، کارگران مبارز هفت تپه و همسنگران آن ها را به زندان های سنگین محکوم کرده است. دستمزدهای محقر کارگران هفت تپه ماهها به تعویق افتاده بود، کارگران در مرگبارترین اوضاع، کار کردند و به هنگام مطالبه مزد خود، هدف یورش وحشیانه سپاه پاسداران و سایر نیروهای سرکوب رژیم اسلامی سرمایه قرار گرفتند، دستگیر شدند، ماههای متمادی ضرب و شتم و شکنجه و تهدید به مرگ شدند و حال به دنبال همه اینها، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی و محمد خنیفر هر کدام به تحمل 18 سال زندان محکوم گردیده اند!!

سرمایه داری ایران در بحران اقتصادی غوطه ور است و چرخه سودآوری آن مختل است. فقر، بیکاری، جنایت علیه زنان، آلودگی های زیست محیطی، بی داروئی، فحشا و اعتیاد زندگی ما را در خود غرق کرده است. طوفان خشم، اعتصاب، اعتراض و شورش توده های کارگر از همه سو در حال طغیان است. رژیم اسلامی سرمایه، برای زهر چشم گرفتن از کارگران با صدور احکام ضد بشری بیدادگاه های خود در صدد است تا فضای وحشت، سکوت، تسلیم و نومیدی را در میان کارگران ایجاد نماید. سرمایه و دولتش همواره چنین نموده و در تنگناهای امروز خود، وحشیانه تر به این جنایات متوسل شده اند.

قدرت سرکوب و توحش سرمایه را فقط با قدرت رهائی بخش شورائی و سرمایه ستیز توده کارگر می توان عقب راند و در هم شکست. اعتصاب سراسری سلاح نیرومند جنگ طبقاتی ما در پهنه جنگ با سرمایه و دولت سرمایه داری است. روز هفتم دیماه، سالگرد شورش سراسری سال 96، کل چرخه کار سرمایه داری را از سرخس تا اهواز و از چاه بهار تا بازرگان از کار اندازیم. کل حمل و نقل را در زمین و هوا و دریا فلج سازیم. کلیه مدارس را در تعطیلی فرو بریم. آب و برق تمامی مراکز کار و نهادهای قدرت سرمایه را قطع کنیم.

از همین لحظه حاضر در هر کجا که هستیم با همه توان دست به کار شویم، راه خانه همدیگر را پیش گیریم، به شور و مشورت پردازیم، پروسه اجرای طرح را برنامه ریزی کنیم. برای رهائی بدون هیچ قید و شرط کارگران زندانی، آماده اعتصاب سراسری در کلیه حوزه های کار شویم.

کارگران ضد سرمایه داری – شهریور 1396

Ismal