مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

 • رژیم اسلامی، کشتار کارگران حوزه درمان در پاندمی کرونا
 • کووید-۱۹ واقعیت ها و جعلیات
 • سرمایه و «نعمت» کرونا
 • ویروس کرونا و رژیم اسلامی سرمایه
 • محض اطلاع کارگرانی که از سرمایه داری خوب و بد می گویند!!
 • مراکز کار را تعطیل، بهداشت، دارو و درمان را رایگان سازیم
 • معیشت و درمان رایگان را بر سرمایه و دولتش تحمیل کنیم
 • کرونا و موج اعتراض کارگران در جهنم سرمایه داری اسلامی
 • سرمایه، قتل کارگر ایران خودرو با تیر کرونا، خروش اعتراض توده های کارگر
 • گزارشی از ایتالیا در رابطه با همه گیری ویروس کرونا
 • دفاع دموکراتیک و مدنی از جان انسانها در مقابل ویروس کرونا!!!
 • آیا می دانید
 • اخبار
 • موج پیکار کارگران علیه کار در شرایط هجوم کرونا

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.