ماشین کشتار کرونا در پهندشتی که سرمایه و رژیم اسلامی سرمایه برایش تسطیح کرده است با سرعت تمام پیش می تازد، از توده های کارگر قربانی می گیرد، خود و کودکانشان را درو می کند و تسلیم مرگ می نماید. همه جا، همه مراکز کار و تولید بوی مرگ می دهد، هیچ کارگری حتی برای زنده بودن روز خود احساس امنیت نمی کند، کرونا از انسان به انسان منتقل می گردد و تجمع کارگران در محیط های کار و زیر سقف های مشترک گسیل جبری آنها به میدان تیر است. اینکه در جهنم سرمایه داری اسلامی ابتدائی ترین امکانات ایمنی و حفاظتی هم در اختیار نیست قطعا ابعاد فاجعه را افزون می سازد اما حتی با فرض وجود این وسائل باز هم مشکل به قوت خود باقی است. نفس اجبار توده کارگر به حضور در چرخه کار در وضعیت حاضر جنایتی سترگ از زنجیره جنایات سرمایه است و حاصل آن موج کشتاری است که از کارگران راه افتاده است. همین امروز «احمد نعمت اللهی» کارگر بخش موتورسازی ایران خودرو مثل خیلی از همزنجیران دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باخت. احمد همراه هزاران کارگر دیگر در شرایط وانفسای تهاجم کرونا به جای آنکه در خانه بمانند زیر شمشیر قهر دولت سرمایه داری و سرمایه داران ایران خودرو مجبور به اضافه کاری اجباری و روزانه کار چندشیفتی بودند. آنها در شهری که کوی و برزن، محلات، خیابانها، شبکه حمل و نقل، زمین و آسمان و همه چیزش در محاصره کرونا است، هر روز کرور، کرور ویروس را با خود به کارخانه می بردند، از بام تا شام برای سرمایه کار می کردند و سود تولید می نمودند. در یکی از همین روزها احمد حین کار به شدت تب کرد، از ادامه کار عاجز ماند، حالش وخیم تر و وخیم تر شد. نفسهایش بند آمد، رفقایش به تکاپو افتادند و او را راهی بیمارستان کردند. معلوم شد که مبتلا به کووید است. در کنار صدها انسان دیگر مبتلا به این بیماری در بیمارستانی که فاقد ابتدائی ترین امکانات لازم است بستری شد، هر لحظه گذشت حالش مرگبارتر شد و سرانجام تسلیم مرگ گردید. سرنوشت احمد در انتظار فراوان کارگر دیگری است که در کنار او و در محل کار وی آماج استثمار وحشیانه سرمایه اند. مرگ احمد شیپور اعتراض توده همزنجیر را به صدا در آورد. کارگران اعلام داشتند که چرخ تولید را از کار خواهند انداخت و تراست ایران خودرو را به ورطه خاموشی و تعطیل خواهند راند.

ابتلای فراگیر کارگران به کرونا و کووید 19، مرگ و میر وسیع آنها بر اثر این بیماری، در سراسر جهنم سرمایه داری بیداد می کند. کارگران همه کارخانه ها، همه شهرها و استان ها علیه این توحش سرمایه در حال اعتراض هستند، در فولاد اهواز اعلام داشته اند که شرکت را تعطیل خواهند کرد. در بخش پرس و تولید گلگیر و کاپوت هولدینگ سایپا چرخ کار را از چرخش باز داشته اند و تصریح کرده اند که در شرایط موجود به هیچ وجه بر سر کار حاضر نخواهند گردید. کارگران قطعات توربین شهریار بر تعطیلی کارخانه تأکید نموده اند و به رغم تهدید شدید صاحبان سرمایه و دولت درنده سرمایه داری بر عزم خویش برای توقف کامل چرخه تولید اصرار دارند.  پیکار برای تعطیل مراکز کار و تولید همراه با پرداخت کامل و بدون هیچ قید و شرط کلیه مزدها و مطالبات کارگران، تا زمان پایان قطعی اپیدمی کووید 19 اکنون دستور کار فوری، مبرم و حیاتی بخش بسیار گسترده ای از طبقه کارگر ایران شده است. توده های کارگر در همه جا خواستار تعطیل فوری چرخه کار هستند. صدای واحد و کل آنان این است. کار تعطیل شود، معیشت همگان تضمین گردد، بهداشت و دارو و درمان یکسره رایگان شود. ما از همه همزنجیران می خواهیم که به این پیکار سراسری بپیوندند.