جمهوری اسلامی با پنهان کاری تبهکارانه انتشار اپیدمیک ویروس کرونا، جعل کلیه واقعیت ها و دروغ بافی ها، با هموارسازی راه ورود ویروس کرونا، سراسر جهنم سرمایه داری ایران را به این ویروس آلوده است. از این هم فراتر عامل واقعی انتقال و انتشار آن به کشورها و قاره های دیگر گردیده است. رژیم اسلامی اگر تا امروز قدرت یکه تاز سرمایه در تشدید استثمار و فلاکت جمعیت کثیری از توده های کارگر منطقه بود، اینک با نقشی که در رابطه با همه گیر سازی کووید 19 ایفا کرده است خود به ویروسی وحشت آور علیه بخش عظیمی از جمعیت دنیا و بشریت تبدیل شده است. مزدوران بشرستیز دستگاه قضائی اسلامی بورژوازی، در جنایت آفرینی تا آنجا پیش تاخته اند که برای خفه کردن صدای معترضان، آگاهانه و عامدانه انسانهای عاصی مبتلا به کووید را دستگیر کرده اند، راهی شکنجه گاه نموده اند و از این طریق هزاران انسان بی پناه زندانی را شکار این بیماری مسری هلاکت زا ساخته اند. حاکمان دژخیم سرمایه، میلیون ها کارگر را در برهوت گرسنگی، فقر، بی داروئی، بی بهداشتی و عدم دسترسی به ابتدائی ترین امکانات بهداشتی و محروم از هر میزان مصونیت و توان دفاعی در مقابل تهاجم بیماری، طعمه کرونا نموده اند. شیوع کرونا، ابعاد بیکاری ها، بی خانمانی ها و گرسنگی ها را به گونه ای انفجارآمیز وسعت بخشیده است. جمعیت کثیری از کارگران که تا چند روز پیش با یک وسیله نقلیه اسقاطی و مسافرکشی شبانه روزی لقمه نانی به شکم خالی فرزندان خود یا قرص مسکنی به بیماران لاعلاج درون خانواده خویش می رساندند اینک امکان ادامه همین به اصطلاح کار را هم از دست داده اند. میلیون ها کارگری که دستفروشی کنار خیابان ها زیر هجوم فاشیستی پلیس سرمایه تنها راه ارتزاق خانواده شان بوده است اکنون قادر به همین کار شاق هم نیستند. میلیون ها کودک نفرین شده کار در سراسر این جهنم گند و وحشت که از طریق لولیدن در زباله ها نان خویش و پدر و مادر را تأمین می نموده اند، اینک حتی امکان یافتن همین لقمه نان ذلت آمیز را هم از دست داده اند. لیست این فاجعه ها طولانی است. فاشیسم اسلامی سرمایه با آنچه در رابطه با کرونا کرده است عملا سونامی کشتار ناشی از بیماری را با طوفان فقر و گرسنگی و بی داروئی و بی بهداشتی به هم آمیخته و به جان چند ده میلیون کارگر انداخته است. در مقابل این وضعیت باید با تمامی توان ایستاد و جنگید. درندگیهای وحوش دینی سرمایه را باید با راه اندازی یک جنبش عظیم سراسری ضد سرمایه داری پاسخ داد. در شرایط حاضر زیر فشار تاخت و تاز کرونا، تظاهرات خیابانی بیماری زا است، اما طبقه ما همه جا حاضر و پروسه پیکار ما علیه سرمایه در وجب به وجب جهنم بردگی مزدی تداوم دارد. چرخه کار را در تمامی کارخانه ها از چرخش باز داریم، شبکه حمل و نقل سراسری را متوقف سازیم. اعلام داریم که در هنگام تعطیلی کار دستمزدها به طور کامل باید پرداخت گردد. بهداشت، دارو و درمان باید رایگان شود. همه زندانیان، سیاسی وعادی، باید آزاد و از تیررس بیماری خارج گردند. به پاخیزیم، با سرمایه و دولتش بجنگیم، از جان خود دفاع کنیم.