مطالب این شماره:

  • نگاهی به رويکردهای اجتماعی کارگران ايران
  • فراخوان بازگشت به مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری
  • جنبش کارگری ايران در سه ماه دوم سال 1399
  • باز هم کشتار سبعانه کارگران کولبر توسط رژيم درنده اسلامی بورژوازی
  • مردسالاری و جنبش کارگری
  • چند نکته در باره سرمايه و محيط زيست
  • اخبار و گزارشات کارگری