مطالب این شماره:

 • کارگران و کفاره فرار از مبارزه راديکال طبقاتی
 • “جامعه شورائی ” را برپا کنيم
 • چند ملاحظه در باره اطلاعيه «حمايت» کارگران هفت تپه از معلمان !
 • جنبش کارگری ايران در مهر سال ١٣٩٩
 • جنبش کارگری ايران در 48 ساعت اخير
 • شجريان، بت آفرينی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران
 • رژيم اسلامی سرمايه و قتل عام کارگران درمان (متن تکميلی 17)
 • اخبار و گزارشات مربوط به پاندمی کرونا در ايران و جهان
 • کارگران، مرگ ناشی از گرسنگی و کرونا
 • بت سازی از شجريان و رويکرد کارگران
 • آيا می دانيد که
 • کارگران، زبون در مبارزه طبقاتی! قاهر در شووينيسم ضد کارگری !