طوفان ویرانگر بحران سرمایه داری، اپیدمی مرگ آور کووید 19 مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرینی سرمایه، عدم دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم این بیماری مهلک، ابتلای چندین میلیونی و مرگ و میر  چند صد هزارنفری همراه با دنیای فقر، فلاکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استیلای سرمایه داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنیا آوار است. در این میان وضعیت توده کارگر ایران از غالب مناطق جهان رعب انگیزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اینجا هر نفس کشیدن اعتراضی کارگران هم توسط فاشیسم اسلامی آماج حمام خون است، هیچ نوعی امکاناتی در اختیار کارگران برای حفظ جان خود از خطر بیماری موجود نیست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمین هزینه درمان و دارو، برای سیر تا پیاز «زندگی» به کار در هر شرایطی حتی در میان طوفان تاخت و تاز کووید 19 تن به کار شاق دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنین وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی راسخ، عظیم ترین فداکاری ها، تحقیر مرگ و تکریم شرف انسانی به پا خاستند تا در میان آتش و خون آفریده سبعیت ها و جنایت آفرینی های سرمایه داری و فاشیسم اسلامی سرمایه، از جان همزنجیران خویش دفاع کنند. آن ها در این گذر دست به پرشکوه ترین ایثارگری ها زدند، از جان خویش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا دیگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان این بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در اینجا در نوزدهمین متن تکمیلی آمار کشتگان (بین 8 اسفند تا 25 فروردین 1400، اطلاعات قبل را در شماره های قبلی نشریه علیه سرمایه می یابید) می آوریم صرفا در برگیرنده نامهائی است که توانسته ایم از تاریکی زار مالامال از سانسور، خفقان، کنترل، بریدن زبان ها، شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بیرون آریم.

621چنگیز قلی پوری دانشیار علوم پزشکی تبریز622فاطمه نجم السادات مامای بیمارستان اهواز
623سهیلا مرادی بهورز شهرستان درگز624معصومه بهمنی دندانپزشک اهواز
625حمید لشکری پرستار جوان بیمارستان قزوین626علیرضا توکلی مهر متخصص بهداشت شهرستان دیلم
627شهرام محمدی زاده پرستار اورژانس تهران628مصطفی بختیاری جامی متخصص بیهوشی بیمارستان تربت جام
629مژده زریسفی پرستارجوان بیمارستان سینا اصفهان630امیر حسین زاهدی راد پزشک بیمارستان مشهد
631هاجر عیدی زاده متخصص بهداشت مرکز سلامت گتوند632محمد زارعی متخصص داخلی بیمارستان یاسوج
633امید علیزاده کادر درمان شبکه بهداشت مسجد سلیمان634شوان کاوه داروساز شهر نقده
635علی لطفعلی آینه کارگر حسابداری بیمارستان آریا اهواز636محمد تقی عجمی متخصص داخلی بیمارستان پارس تهران
637احسان رخشا پرستار جوان بیمارستان دهدشت638عباس کلامی متخصص جراحی بیمارستان تبریز
639طلایه بیگ زاده پزشک بیمارستان ارومیه640پری بارسنی بهیار بیمارستان ایذه
641ناهید رضوانی پاتولوژیست بیمارستان لنگرود642بهنام نوروزی بهیار بیمارستان ایذه
643خداداد بابامیری بهورز بیمارستان لردگان644محمد رضا منتظری متخصص علوم آزمایشگاهی
645جمال خلفی بهورز خانه بهداشت خرمشهر646ثریا نشاط دانشجوی داروسازی تهران
647علی تابان دانشجوی پزشکی جندی شاپور648مرتضی غرباوی پزشک عمومی بیمارستان شادگان
649علی چوپانی متخصص بیهوشی بیمارستان مشهد650شهاب الدین سیفی دانشجوی پرستاری لرستان
651جواد باقریان کادر اورژانس اصفهان652سهیل پور دهقان بهورز خانه بهداشت کرج
653علی اکبر زوزمند پرستار بیمارستان همدان654محمد حسین مشکی نانوا علوم آزمایشگاهی اهواز
655پیمان مرادیان پرستار بیمارستان همدان656لیلا راهدان پرستار بیمارستان یاسوج
657عباس رسولی پرستار جوان بیمارستان بندر جاسک658مهسا اکبری دانشجوی جوان دندانپزشکی تهران
659احمد سلیمانی نژاد پرستار بهداری بابل660نسترن علیزاده پرستار بیمارستان ماهشهر
661نور محمد رئیسی بهورز مرکز درمان چابهار662مجید بزرگمهر نهالدانی پرستار بیمارستان سبزوار
663فرحناز آبیگی پزشک مرکز درمانی تامین اجتماعی664فاطمه مظهر بهیار بیمارستان بانک ملی
665مسعود منصوری اورژانس بندر خمیر هرمزگان666حسن سواری بهیار بیمارستان اهواز
667مریم جلیلی پرستار جوان بیمارستان اهواز668محمد کریمی پرستار جوان بیمارستان سبزوار
669رقیه امامی بهورز خانه بهداشت بستان آباد670مجید شریفی نیا متخصص آزمایشگاه فرمانفرمائیان