طوفان اعتراض و طغیان توده های کارگر، سراسر جهنم سرمایه داری ایران را در خروش خود پیچیده است. وحوش درنده حاکم سرمایه از ولی فقیه تا دولت، سپاه تا مجلس، پلیس تا پارلمان و کل شبکه اختاپوسی قهر سرمایه، هیچ پاسخی برای هیچ کیفرخواست، اعتراض، مطالبه مشتعل کارگران ندارند. قتل عام، زندان، شکنجه و سر به نیست کردنهای جوراجور تنها جواب همیشه و همه جا آماده آنها در مقابل طغیان ناشی از گرسنگی، فقر، فلاکت، کرونا زدگی، بیخانمانی، بی داروئی، بی آبی و سایر مصیبت های دامنگیر توده کارگر است. رژیم دینی سرمایه همواره چنین کرده است و در طول 42 سال، زمین و زمان را ساز و برگ پیشبرد جنایتهای خود ساخته است. قدرت اختاپوسی اسلامی سرمایه اینک از همیشه بحران زده تر، فرومانده تر، پوسیده تر و بدون پاسخ تر است. به همین دلیل هم بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند سرکوب، نسل کشی و راه اندازی طوفان کشتار است. در این میان فشار سهمگین تناقضات سرکش حتی توان رژیم برای حمام خون را کم یا بیش فرسوده است و لاجرم خود را نیازمند استفاده از کم هزینه ترین شیوه ها و سلاح ها می بیند. کووید بسان جنگ، سفینه خون پیمای بقای فاشیسم اسلامی شده است و رژیم بهره گیری از کرونا را بهترین فرصت برای حمام خون مبارزه طبقاتی و طوفان طغیان توده های کارگر دیده است. به گونه ای کاملا برنامه ریزی شده، نقشه مند، سنجیده و «هوشمندانه»، کرونا را سلاح قهر خود برای در هم کوبیدن و به شکست کشاندن جنبش کارگری کرده است. همه راهها را برای تهاجم هرچه آزادتر، آسانتر، قاهرانه تر کووید به جان کارگران باز کرده است. در شرایطی که کومه های مسکونی کل کارگران میدان یکه تازی کرونا است، در ایامی که سونامی مرگ کووید کل سیستم درمانی کشور را در خود غرق و با خود برده است، بازهم هیچ سرمایه دار، هیچ بنگاه سرمایه داری، هیچ کارخانه، معدن، شبکه حمل و نقل، هیچ نهاد دولتی یا خصوصی سرمایه حاضر به تعطیل یک روز کار توده کارگر نیست، جغد خون آشام مفتی شرع سرمایه با درندگی غیرقابل توصیفی که ذاتی یک دولتمرد اسلامی سرمایه است از ورود هر واکسنی به درون جهنمی که کوره آدم سوزی اسلامی سرمایه داری است جلوگیری به عمل می آرد. هر روز بیش از 5000 کارگر ایرانی توسط کووید درو می گردند و این درحالی است که سهمیه رایگان و غیررایگان جمهوری اسلامی از بهترین واکسن ها، توسط وحوش دینی حاکم سرمایه نکول و ممنوع الورود شده است.

همه اماکن مذهبی با نقش قتلگاه درهمه ساعات شبانه روز مفتوح و آماده قتل عام هستند، تمامی جاده ها باز و هیچ مانعی در هیچ کجا بر سر راه تلنبار شدن و ازدحام مرگزای انسانها نیست. بیمارستانها همه از کثرت بیمار دم نموده و در حال انفجار هستند. کلیه داروها و مایحتاج درمانی به جای آنکه در بیمارستانها و داروخانه ها در دسترس باشد، یکراست از اسکله ها و مبادی ورودی کشور در اختیار تراست های اختاپوسی متعلق به سپاه و بیت خامنه ای قرار می گیرند تا با قیمت های نجومی به فروش روند. سرمایه داران سپاهی، ولائی، بسیجی و اقمار رهبری راه دستیابی توده کارگر به هر نوع دارو، درمان را سد ساخته اند. همه چیز بانگ می زند که رژیم اسلامی کرونا را قتاله ترین سلاح دست خویش علیه جنبش کارگری ساخته است. میدان جنگ سرمایه علیه کارگران را به اینجا، این حوزه منتقل نموده است. جائی که توده کارگر در فرسوده ترین و ضعیف ترین موقعیت است، وحوش حاکم سرمایه کرونا را جزء لایتجزای قوای قهر و سرکوب خود، نیروی مکمل سپاه، پلیس، بسیج خود کرده است. کارگران را اسیر وضعی ساخته که به جای جنگ علیه سرمایه، زیر مهمیز مرگ کرونا و مشغول ماتم و کفن و دفن همزنجیران باشند. رژیم دست به کار اجرای کثیف ترین سناریوی قتل عام ما است. این سناریو را باژگون کنیم. کرونا را میدان جنگ ضد سرمایه داری سازیم.

کارگران ضد سرمایه داری