مطالب این شماره:

1 – سرمایه داری خصوصی و دولتی

2 – اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار

3 – داود رحمانی عمله نسل کشی فاشیسم درنده اسلامی سرمایه مرد!

4 – تابوی تقدس سرمایه را در هم بشکنیم

5 – تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان

6 – جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم سال 1400

7 – رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان

8 – اخبار اعتراضات کارگران حوزه درمان

9 – نقش سندیکاها در مبارزات کارگران

10 – کشتار کارگران در جهنم سرمایه داری ایران

11 – نمایش قدرت جمعی معترض یا استغاثه خفت بار شکست آور؟؟؟

«کارگران مخابرات روستائی سراسر کشور در مقابل ستاد اجرائی فرمان خمینی»!!!

12 – سرمایه داری و سلامتی بشر!!

«مواد مکمل»

13 – برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران

اعتصاب کارگران ایرانا (دهه 50 خورشیدی)

https://alayhesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/10/Alayhesarmayeh-42.pdf