دویست کارگر بی خانمان آلمانی که در یکی از عظیم ترین قطب های صنعت، تکنیک، سودآوری، سرمایه گذاری، دموکراسی و حقوق بشر!! سرمایه داری فاقد کومه مسکونی و خیابان خواب بوده اند عزم جزم کرده اند تا مصمم و متحد مشکل بی مسکنی خود را به چالش کشند. آنان بر خلاف توصیه احزاب و سندیکاها راه تحصن در مقابل پارلمان یا هیچ نهاد دولتی سرمایه را پیش نگرفته اند، به این یا آن وزارتخانه دخیل نبسته اند. به عریضه نگاری روی ننهاده و به امامزاده قانون متوسل نشده اند. به جای این سناریوهای زشت ذلت بار دست در دست هم نهاده اند، یک قدرت کارگری بسیار کوچک 200 نفری شده اند، همین قدرت را وارد میدان ساخته اند. با این قدرت راهی مستغلات خالی و بدون سکنه سرمایه داران شده اند. خانه های خالی را تصرف و محل سکونت خویش ساخته اند. ما از میلیارد کارگر بی خانمان دنیا می خواهیم که از این همزنجیران بیاموزند. فقط در شهر تهران به گفته وحوش دولتمرد سرمایه میلیونها خانه مسکونی خالی در مالکیت خوک های کثیف سرمایه دار است. در همین شهر چندین میلیون کارگر قادر به پرداخت اجاره بهای هیچ  کومه ای در هیچ حلبی آبادی نمی باشند. جمعیت عظیمی کارتن خواب، گور خواب، خرابه خوابند. چرا این کارگران نباید دست در دست هم خانه های خالی را به تصرف آرند و محل سکونت خود سازند؟!!. آنان باید، می توانند و حیاتی است که به این کار دست یازند، جنبش تصرف خانه های خالی برای کل انسانهای فاقد مسکن راه اندازند. توده کارگر همزنجیر را به حمایت از جنبش خود فراخوانند و راه حل ضد سرمایه داری خویش برای مشکل بی مسکنی را بر طبقه سرمایه دار و دولتش تحمیل کنند.