اعلام همبستگی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از همزنجیران معلم خویش قطعا بسیار ارزنده و شایسته ارجگذاری است. این حمایت مسلما جرقه ای ولو کمسو، زادراهی هر چند اندک و طلایه رویکردی اگر چه  آغازین، برای روشن تر ساختن، تحصیل توان و تاختن به سوی همپیوندی های پرشورتر، شورائی تر و سرمایه ستیزتر در پروسه کارزار جاری طبقه ما، طبقه کارگر است. ما این حمایت را ارج می گذاریم، همزمان همبستگی و همگامی خود با مبارزات ممتد، پرخروش و رو به اوج همزنجیران معلم را که بخش بسیار چشمگیر و مهمی از کل طبقه ما را تشکیل می دهند اعلام می کنیم. در کنار این کار و ضمن تأکید هر چه افزو تر بر مبرمیت و اهمیت این همصدائی ها، نکاتی را هم در باره اطلاعیه یاران خویش در شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قابل یادآوری و گفتگو می بینیم. اطلاعیه می گوید که: «مطالبات معلمان، خواسته های کارگران نیز هست» (نقل به مضمون) این بدان معنی است که رفیقان ما در «شورای سازماندهی» هنوز هم خود را به جدا دیدن، متمایز پنداشتن کارگران حوزه آموزش از پیکره طبقاتی خود، از طبقه کارگر و جنبش کارگری پای بند می بینند!! هنوز هم معلمان را انسانی هائی غیرکارگر، شاید «خرده بورژوا»!!، «طبقه متوسط»!!! و نوع این ها می پندارند!! نوعی تحلیل، شناخت و روایت فاجعه بار عمیقا سرمایه زاد و سرمایه سرشت که تاریخا سلاح دست بورژوازی برای شقه، شقه کردن و متلاشی نمودن طبقه ما، بمباران هستی اجتماعی ماهیتا واحد ما و در هم کوبیدن شیرازه همسنگری، همرزمی و صف آرائی متحد ضد سرمایه داری ما به عنوان یک طبقه واحد بوده است. بورژوازی در همه دوره ها با به کارگیری تمامی توان فکری، فرهنگی و شستشوی مغزی خود این هدف را دنبال کرده است، به همه کارها دست زده است و بسیار موفق پیش تاخته است، هنوز هم جمعیت کثیری از معلمان خود را کارگر نمی بینند!!، کارگر بودن را اهانت به شأن و منزلت خود می پندارند!!، به گونه  بسیار شنیعی پیوند زدن خویش به طبقه استثمارگر و بشرستیز بورژوازی را مباهات و داشتن هستی طبقاتی کارگری را مایه ننگ و خفت می یابند!! تلقی و باور دردناکی که فاجعه بارترین ضربات را بر کل جنبش کارگری و از جمله کارگران آموزش وارد کرده است. آب به آسیاب دشمن ریخته است، قدرت پیکار طبقه ما را متلاشی کرده است و سرمایه داران و دولت سرمایه را مجال سرکوب هر چه موفق تر مبارزات ما داده است. در چنین وضعی هر نوع همسوئی با این پندار بی پایه، پندار تعلق معلمان به نیروئی غیر طبقه کارگر و جنبش کارگری، ولو که ناشی از تسامح و غفلت باشد، نیازمند یادآوری، انتقاد و بازکاوی است.  

دوستان «شورای سازماندهی اعتراض … » اول حساب معلمان را از طبقه کارگر جدا می کنند، آنها را نیروئی فاقد هستی اجتماعی کارگری و متمایز و مجزا از جنبش کارگری قلمداد می نمایند و سپس از ستاد خاص خویش یا طبقه خود برای این جمعیت وسیع «غیرکارگر»!!! پیام حمایت ارسال می دارند!! حمایت ارزنده و کارگری است اما این مرزکشی و جداسازی و متمایز انگاری همان چیزی است که سرمایه، طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری می خواهد. رفقا ادامه می دهند که: 

« به عنوان والدین دانش آموزان هر کجا که باشیم لازم است در تجمعات معلمان شرکت کنیم، در محل تجمعات همبستگی خود را اعلام کنیم، با دست گرفتن شعار تحصیل با کیفیت و رایگان برای همه کودکان در کنار معلمان شریف ایستیم» انجام این فعالیت ها و افروختن مشعل این همصدائیها بسیار زیبا است اما پرسش مهم آنست که چرا به عنوان غیرخودی، در لباس والدین دانش آموزان، زیر پرچم حمایتگری اومانیستی، حقوق بشری، دادخواهی و ظلم ستیزی «همنوعانه»!! چرا این گونه؟ با این موضعگیری ها؟ در این جبهه آرائیها و نه با موجودیت طبقاتی خویش، نه در لباس طبقه کارگر؟ و نه در زیر درفش یک جنگ متحد و انداموار طبقاتی علیه سرمایه داری و دولت سرمایه؟؟!! شاید دوستان این حرفها را خرده گیری و این نقدها را چپ روانه پندارند!!! اما بحث بر سر آرایش و ویرایش الفاظ نیست، سخن از نوع نگاه ما به اساسی ترین مسائل مبارزه طبقاتی، چگونگی ارایش قوای ضد سرمایه داری کل طبقه کارگر، فرار از سیطره شناخت و شعور بورژوازی و پالایش اندیشه ها، باورها، راهکارها و جهتگیری های نسخه پیچی شده سرمایه از روند پیکار جاری طبقه خویش است. یک بارد دیگر حمایت شما از کارگران آموزش را ارج می نهیم، به عنوان کارگران ضد سرمایه داری از کل توده های کارگر می خواهیم که به حمایت فعال و رادیکال از مبارزات روز همزنجیران خویش در حوزه آموزش برخیزند، اصرار داریم و بر این نکته پای می فشاریم که به حمایتهای کاغذی و صدور اطلاعیه ها اکتفاء نکنند، مصمم و استوار دست به کار تعطیل نمودن مراکز کار و تولید شوند،  چرخ تولید سرمایه و سود، را از چرخش فرو اندازند، راه اعمال قدرت متحد جمعی و طبقاتی را پیش گیرند، دولت بورژوازی را  به عقب نشینی کامل در مقابل خواست های عاجل همزنجیران معلم مجبور سازند. 

کارگران ضد سرمایه داری

بهمن ۱۴۰۰