منبع: کانال مستقل کارگران هفت تپه  – سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

کارگر هفت تپه: جنگی که حکومت های سرمایه داری در خاک اوکراین راه انداختند علیه کارگر هفت تپه هم هست. علیه همه کارگران ایران هم هست و اصلا علیه همه کارگران جهان هست. فقط جنگی علیه اوکراین یا علیه روسیه نیست. اصلا این جنگ علیه کشور خاصی نیست. علیه کارگران و مزدبگیران آن کشور و بقیه کارگران جهان هست. پوتین برای منافع کارگر روسیه به اوکراین حمله نکرده است. آمریکا و اروپا و ناتو هم برای منافع کارگر اوکراین یا منافع کارگر اروپایی و امریکایی نیست که رفتند بیخ گوش روسیه نیرو پیاده کردند.

گسترش حوزه ناتو به اوکراین یا هر جای دیگر هم یک نظامی گری سرمایه داری و دشمنی با منافع کارگران است. همانطور که حمله نظامی روسیه هم یک نظامی گری سرمایه داری است و تماما علیه کارگران. این حضور ناتو در اوکراین و یا حمله روسیه به اوکراین برنامه ای است که به نفع سرمایه داران جهان تمام میشود. خون و جان مردم عادی از دست میرود. خانه های ما خراب شده ولی سودش را آنها می برند. سلاح میفروشند، به بهانه عدم امنیت به جاهای دیگر حمله میکنند یا در جاهای دیگر حضور نظامی خودشان را بیشتر میکنند. بودجه جنگی و نظامی شان بیشتر میشود که همه اش از جیب کارگران است و به جای اینکه صرف رفاه عمومی جامعه بشود صرف جنگ سالاری خودشان میشود.

یک عده دارند میگویند پوتین بی تقصیر است چون ناتو داشت در مرزهای روسیه نفوذ میکرد یک عده هم میگویند روسای اوکراینی یا اروپایی یا آمریکایی بی تقصیرند چون آمدند علیه اقدام پوتین دارند یک کاری میکنند. همه شان مقصرند. درست است که ناتو غلط کرده که داشت در کنار مرزهای روسیه عضو گیری میکرد اما پوتین و سرمایه داری حاکم بر روسیه هم مقصرهست. آمریکا و اروپا هم مقصرند و ناتو هم مقصر است. فقط یک طرف مقصر نیست.

یک عده دارند تحت تاثیر رسانه های اروپایی و امریکایی از رئیس جمهور اوکراین قهرمان میسازند. چه قهرمانی؟ او هم یک مهره برای بازی سرمایه داری و نفوذ ناتو است و اصلا بحث بر سر دموکراسی نیست که کسی بخواهد بگوید ماجرا این هست که رئیس جمهور اوکراین دارد برای دموکراسی میجنگد. برای یک عده پوتین و برای یک عده بایدن قهرمان هست. کدام قهرمان؟ اینها از سردمداران سرمایه داری و خانه خرابی برای کارگران هستند. دعوای اصلی دعوای بین قدرت های بزرگ سرمایه داری هست. دعوای امروز و دیروز هم نیست. همیشه بوده است. مساله این است که کارگر روسیه و اوکراین باید بزنند توی دهان حکومتشان. کارگر اروپایی و آمریکایی باید بزنند تو دهن دولت هایشان و بگویند بیخود میکنید با پول ما جنگ راه میندازید.

از هیچ طرف این جنگ احمقانه و ظالمانه و کارگرکُش نباید دفاع کرد. بلکه باید از کارگران و مزدبگیران هر دو طرف و یا همه طرف ها حمایت کرد و ازشان خواست علیه این جنگ متحد بشوند.

این جنگ، جنگ برای منافع کارگران روسیه یا دفاع از منافع کارگران اوکراین نیست. این جنگ اصلا جنگی برای منافع هیچ کارگری نیست. جنگی علیه منافع ماست. جنگ جاری بین روسیه و سایر قدرت ها و در خاک اوکراین یک جنگ ارتجاعی و به ضد کارگران است. باید همگی علیه جنگ باشیم. نه فقط علیه پوتین یا فقط علیه بایدن و روسای اروپایی و نه فقط علیه رئیس جمهور اوکراین. ما کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان باید متحدانه علیه جنگ باشیم. ما علیه همه شما سرمایه سالاران و جنگ افروزان هستیم. این جنگ ما نیست. جنگی علیه همه ما کارگران است.

منبع: کانال مستقل کارگران هفت تپه  – سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰