میلیونها کارگر اوکرائینی درمیان شعله های جنگ می سوزند. جنگ افروزان، کل رژیمهای درنده سرمایه داری هستند، امریکا، اتحادیه اروپا، یکایک دولت های این قاره، ناتو، اقمار این قطب سرمایه جهانی در افروختن آتش جنگ حاضر به همان انداره ذینقش هستند که دولت هار پوتین، فشار دهنده دکمه اشتعال، چین و سایر کشورها در آن نقش دارند. جنگ در بنمایه و بند، بند خروش اختاپوسی خود، جنگ وحوش سرمایه بر سر بازتقسیم حاصل کار و استثمار توده های کارگر دنیا، جنگ کفتاران زشت سرمایه دار و حاکمان سرمایه داری برای افزایش سهم خویش در حصه حاکمیت سرمایه و مالکیت سرمایه ها و سودهای آفریده ما است. دولت درنده پوتین کبریت را افروخته است، در این شکی نیست، اما دولت های امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، متحدین آنها نیز از اولین دقایق پایان جنگ امپریالیستی دوم تا امروز بدون وقفه دست به کار برنامه ریزی، سیاستگذاری و انجام کارهائی بوده اند که عظیم ترین سهم را در بروز این فاجعه عظیم بشری داشته است. این دولت ها در طول همین چند روز نیز کل توان خویش را به کار گرفته اند تا تنور جنگ هر چه مشتعل تر و زمانش هر چه طولانی تر شود. تصویر کریه حاصل این هماوردی سبعانه چیزی است که وجود هر انسانی را به وحشت می اندازد. در این میان آنچه از همه فاجعه بارتر و دهشت انگیزتر است وضعیتی است که طبقه کارگر بین المللی و جنبش کارگری جهانی دارد. کارگران دنیا به خفت بارترین شکل و غم انگیزترین وضع، پیاده نظام بدون هیچ اراده، مقهور و تسلیم اوامر مطاع سرمایه شده اند. در روسیه توسط پوتین و رژیم هار حاکم امر و نهی می گردند، سیل آسا راهی میدان جنگ علیه همزنجیران مفلوک و سیه روز اوکرائینی خود می شوند، برای دریدن و به خون کشیدن این همزنجیران، انهدام آلونکهای مسکونی، مدارس، بیمارستانها، قطع آب و برق یا هر مایحتاج اولیه معیشتی آنها کاروان نظامی دهها کیلومتری می سازند. کودکان طبقه خود را به گلوله می بندند، زنان آواره اوکرائینی را نشانه می گیرند، عین همین کار را توده کارگر اوکرائینی در آن سوی مرز انجام می دهد، طبق نقشه پنتاگون، ناتو و دولتهای اروپائی، با فرمان زلنسکی و ایادی نازیستش، لوله تفنگ خود را به سینه کارگران روس می فشارند و فریاد جنگ، جنگ تا محو همزنجیران روسی بر سقف آسمان می کوبند!!. برای آنکه هیزم خشک کوره های جنگ سرمایه شوند، از همدیگر سبقت می گیرند، زیر مهمیز مهندسی افکار سرمایه، همزنجیرکشی جنایت آمیز خود را پاسداری از مرزهای ملی!! و دفاع از میهن اجدادی می خوانند!! ماجرا به همین جا محدود نیست. کل کارگران اروپا، توده کارگر 5 قاره دنیا، همین سناریوی نسخه پیچی شده قطبهای سرمایه را لباس اجرا می پوشند. آنچه در این سیاهی زار رؤیت می گردد، صف آرائی کارگران در سنگر جنگ جنایتکارانه دولت های سرمایه داری علیه طبقه خویش است. طبقه کارگر روس لشکرکشی سبعانه پوتین و ویرانسازی هست و نیست کارگران اوکرائین را کلید معاش بهتر!!، رفاه افزون تر!! آینده تابناک خود می بیند!!! کارگر اروپائی نیز فریب، ترفند، شستشوی مغزی، سبعانه ترین کمپین جنگ افروزی دولتهای قاره را «آزادیخواهی»!!، «دفاع از حقوق بشر»!!، «مهاجر پذیری انسانی»!!، «کمکهای انسان دوستانه» می پندارد!!. هیچ کارگر آلمانی، فرانسوی، اسپانیائی، اسکاندیناوی برای لحظه ای از خود نمی پرسد که وقتی همین وحوش حاکم سرمایه کل لیبی را کوره آدم سوزی کردند، هیچ کارگر فراری این کوره ها را اجازه ورود به اروپا ندادند، کل آن نفرین شدگان را نامهاجر خواندند، وجب به وجب کف مدیترانه را با اجساد آنان فرش کردند، با مهاجرین افغان، با فراریان جنگهای خاورمیانه، با قربانیان تمامی جنگ های افروخته خود همین کار را نمودند و عین همین جنایت را اعمال کردند، چه شده است، که اینک سراسر قاره دیگ بخشایش انسانی و مهاجرپذیری آنها گردیده است!!! کفن و دفن شدن صدها میلیون کارگر قاره در گورستان فریبکاری، شیادی و مهندسی افکار این دولت ها فاجعه عظیم روز است. باید به این وضع پایان داد. ما کارگران به یقین آماده ایم تا آخرین لقمه نان خود را با کارگر فراری اوکراینی تقسیم کنیم، کومه های خود را همه جا بر روی آنان باز نگه داریم، اما این کار را باید با سر آگاه طبقاتی، با صف مستقل ضد سرمایه داری انجام دهیم. بیائید جنگ بشرسوز قطب های سرمایه را آستانه خیزش پرشور و سرمایه ستیز خود سازیم. همه جا اعلام کنیم که:

1 – همزنجیران روس ما فوری سلاح بر زمین نهند و از هر میزان شرکت در جنگ جنایتکارانه حاضر اجتناب کنند.

2 – عین همین کار را توده کارگر اوکرائین، همه جا، در تمامی شهرهای این کشور انجام دهند.

3 – هر کجا هستیم کل توان خود را برای حمایت از همزنجیران فراری اعم از روسی یا اوکراینی وارد میدان سازیم.

4 – ارسال سلاح، هر فشنگ برای دولتهای جنگ افروز از جانب هر دولت، شرکت و بلوک بندی را محکوم کنیم.

5– سد راه هر ریال کمک مالی دولت ها به رژیم های جنگ افروز شویم.

6 – برای تحقق این اهداف، در سراسر جهان دست به کار اعمال قدرت گردیم. چرخ تولید سرمایه و سود را از چرخش فرو اندازیم، نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی سرمایه را مختل سازیم.

7 – کل این کارها را به نام کارگران، با صف مستقل کارگری، زیر بیرق قدرت متحد ضد سرمایه داری طبقه کارگر برنامه ریزی کنیم و لباس اجرا پوشانیم.

کارگران ضد سرمایه داری  

اسفند 1400