شوکا شمیم بهار و غوغای چلچله ها

چهچه ی بلبل و رقص شاپرک ها

ایستاده اند بر مخمل سبز چمن

دست گره دست غنچه ها و شکوفه ها

نسترن و نرگس و شقایق

ارغوان و سرخ گل و بنفشه ها

خورشید با پر توانی گریزان ز پس ابرها

در سایه  روشن بلوط ها و سپیدارها

جنگل و کوه و دشت و دریا

زیر گام های پایدار گوزن ها

چرخه ی ذهن سبز جنگل

درنگ خاطره ی جست و خیز شوکا

آن روز در چشم چشمه، در آب و آبگینه

بنشست و بشکست نقش شوکا

در غرش رعد و برق توفان

افراز گشت سرخ پرچم شورا در خون شوکا

منوچهر
اردیبهشت 1401