کارخانه های اسلحه سازی

کار می کنند بی وقفه

بی ترس از کرونا

هفت روز هفته

صبح تا شب

شب تا صبح

در سه شیفت

******

کارگران بیگانه

از تولید

از توزیع

از کارگر کناری

از خود

گویی با چشمانی بسته

تولید می کنند

بارآور

******

تا غربال شود

زمین

با مین

*****

تا صاف شود

خیابان

با بمب

******

و انبار شود

لاشه ها

در گورهای جمعی

و بسوزد امید زندگی در صلح

در دل های کودکان

*****

و سرمایه می زاید

با جنگ

و سرمایه تکثیر می شود

از استثمار

با کار سه شیفته

با کار روزهای تعطیل کارگران

با کاری به قیمت فقر

تیر 1401/ یونی 2022/ فریده ثابتی