جنبش طبقه ما شامل معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران صنعتی و کشاورزی، کارگران پیمانی نفت و … در سراسر جهنم سرمایه داری ایران در جوشش و غلیان است اما متاسفانه این مبارزات بر بستر و ریل گمراهه های تاریخی طبقه ما جریان دارد. استعفای مسؤلین و مرگ سران رژیم چاره کار ما نیست. خواستهای انسانی و رادیکال خود را به میان جنبش طبقاتی خود آریم و فریاد زنیم:

1– فقط شوراهای سراسری همه افراد جامعه است که حق برنامه­ریزی کار و تولید، تعیین اینکه چه تولید شود و چه تولید نشود، به چه میزان تولید گردد، حاصل کار و تولید چگونه توزیع شود یا کلاً سرنوشت کار و تولید را دارد، اما تا آن موقع، کلیه اطلاعات و آمار روند تولید و توزیع، داده­های مربوط به منابع طبیعی، مسائل زیست­محیطی، برنامه ریزی­ها، داد و ستدهای داخلی و خارجی، مناسبات دیپلوماتیک باید در اختیار همگان گذاشته شود.

2– ریشه استثمار و فقر، بیکاری، بیخانمانی، بی بهداشتی، وجود سرمایه داری است. پیکار علیه این مصایب بدون تعرض مستقیم به هستی سرمایه­داری پوچ و بی­نتیجه است. تنها یک جنبش شورائی سراسری ضد سرمایه داری که کار مزدی را لغو کند می تواند جامعه آزاد انسانی را مستقر ­گرداند اما تا پیش از آن، محصول کار و تولید اجتماعی دهها هزار تریلیون تومانی ما باید صرف معیشت مرفه همه افراد جامعه اعم از شاغل، بیکار یا بازنشسته گردد. دارو، درمان، آموزش از مهد کودک تا دانشگاه، ایاب و ذهاب، بهترین شکل نگهداری از کودکان، سالمندان، معلولان، آب، برق، گاز، خوراک و پوشاک، مسکن، وسایل خانه، تلفن، اینترنت، همه و همه باید به طور کامل از سیطره خرید و فروش خارج و رایگان شود.

3– علت واقعی و بنیادی فرودستی زنان، وجود کار خانگی است که منشأ سودآوری کلان برای سرمایه است. محو کامل کار خانگی باید برنامه­ریزی شود و تا قبل از محو کامل آن، هرساعت کار خانگی، ساعتی از زمان اشتغال محسوب شود و میانگین سهم هر انسان از محصول اجتماعی به آن تعلق گیرد.

4– مبارزه برای محو دولت و کل ساختار قدرت سرمایه، جزء تعیین کننده ای از روند پیکار طبقاتی ما است اما تا پیش از آن، خواستار قطع دخالت حکومت در حریم زندگی انسان­ها( نوع پوشش، اعتقادات …) و کلیه امور مبارزه و سازمانیابی طبقه خود هستیم و با تمامی قوا از این دخالت جلوگيرى می نماییم. 5– رفع کامل آلودگی های زیست­محیطی از طریق لغو اساس تولید برای سود و انباشت سرمایه امکان پذیر است اما تا قبل از محو سرمایه داری، کلیه فعالیت­های اقتصادی مخرب طبیعت و مضر سلامتی بشر باید تعطیل گردد.