شما کارگران پروژه ای نفت چند سالی است که در حال مبارزه اید، بارها با اتکا به نیروی خود، اعتصاباتی سراسری را برنامه ریزی کرده و لباس اجرا پوشانده اید. مبارزات شما درس های با ارزشی برای همه جنبش کارگری داشته است. در شرائطی که بدبختانه و دردناک شاهد آویزان بودن بخشی از جنبش کارگری مثل معلمان، بازنشستگان، شرکت واحد و نوع این ها به دولت، قانون، مجلس و وزارت کار سرمایه ایم، تکیه مصمم شما به قدرت پیکار خویش، همبستگی شکوهمند میان بخش های مختلف شما در حوزه های جغرافیائی متفاوت و از فاصله های بسیار دور، پافشاری استوارتان بر ادامه اعتصاب تا حصول خواست ها به حق ستودنی و برای همه کارگران آموختنی است ، کارنامه شما از این جهات درخشان است اما می تواند و باید بسیار درخشنده تر شود. وقت آنست که همگی دست در دست هم برای تبدیل شدن به یک قدرت سراسری شورائی ضد بردگی مزدی تلاش کنیم، شما قدم به جلو نهاده و چهاردیوار تنگ محل کار، حصار بسته این پتروشیمی، آن سکوی استخراج، این محل پالایش را شکستید، به صورت بخشی از طبقه کارگر بدون نظرداشت نام شرکت، اسم کارخانه، هویت سرمایه دار صاحب بنگاه، یک جنبش شکوهمند در منطقه وسیعی از جهنم سرمایه داری ایران راه انداختید، شما که تا اینجا به جلو شتافته اید دست به کار برداشتن گام بعدی گردید، این آرزوی یک همزنجیر است. همزنجیری که همه عمر در این راه کوشیده و اکنون نیز با سلول، سلول وجود آماده همسنگری، همرزمی در این راستا است. با ماندن در خاکریز ویران افزایش مزد هیچ بهبودی در زندگی توده های طبقه ما حاصل نمی گردد، باید خواستار تسلط بر کار، تولید، زندگی خود شویم، برای این کار باید یک قدرت سازمان یافته آگاه شورائی گردیم. شعار  خارج سازی خوراک، لباس، سرپناه، دارو، درمان، آموزش، آب، برق، گاز، نگهداری سالمندان، معلولان کودکان از حیطه مبادلات پولی که از سوی عده ای از همزنجیران مطرح شده است، سخنی قابل تعمق، میعاد، قرار،  قرارگاهی برای پیوند خوردن، دست در دست هم نهادن، راه افتادن و تغییر رادیکال راه پیکار طبقاتی است. بیائید همگی با هم، همصدا و همپیوند برای برپائی یک جنبش نیرومند، سراسری، شورائی ضد بردگی مزدی گام برداریم.

در کنار همه مشکلا، مشکل بی آبی فاجعه ای است که کل طبقه کارگر ایران را گرفتار کرده است. فاجعه ای که به شکل وحشتناک در چهار محال بختیاری بر سر توده های کارگر آوار است. بخشی از شما کارگران پروژه ای در منطقه چهارمحال بختیاری زندگی می کنید. نظام سرمایه داری نه تنها بر قیمت ارزاق و کرایه خانه افزوده است بلکه مستمرا و وحشتناک در حال تهاجم به معیشت، سطح زندگی و همه چیز است. فاجعه بی آبی کارگران جونقانی، رستم آبادی، الیکویی، شهرکرد و دیگر شهرها و روستاهای این منطقه، مشتی از خروار جنایات سرمایه داری است. انتظار آن است که شما کارگران پیمانی نفت به عنوان بخش رزمنده طبقه کارگر ایران به پا خیزید، به دولت سرمایه اولتیماتوم دهید که به سرعت مشکل بی آبی را مرتفع کند. تدارک اعتصاب و متوقف کردن چرخه کار و تولید را دستور کار خود کنید. دست در دست کارگران معترض به بی آبی گذارید، نظام سرمایه را وادار به تامین آب شرب مردم منطقه کنید. دلیل اصلی اینکه سرمایه بی محابا جان و هستی طبقه ما را هدف قرار داده است، عدم همبستگی ما کارگران و حمایت نکردن از مبارزات یکدیگر است. کارگران پروژه ای نفت با کارنامه درخشان خویش می توانند مشعلدار سازمانیابی جنبش سراسری و شورائی ضد سرمایه داری گردند، بیائید در این راه دست همدیگر را بفشاریم.

بهرام دزکی
شهریور 1401