مطالب این شماره:

به همرزمان معترض، جان برکف، آهنین عزم و پرخروش در خیابان ها!

این جنبش کارگری است که در طغیان است!

کارگران! درفش کارزار طبقاتی و ضد سرمایه داری افرازید!

به دانش آموزان و دانشجویان طبقه کارگر!

جنبش کارگری بدون هویت طبقاتی کارگری!

همزنجیران کارگر!

کشتار «ژینا» ها، قهر سبعانه سرمایه برای بقا

به کارگران قهرمان اشنویه، به کارگران سراسر ایران و منطقه!

اطلاعیه جمعی از کارگران هفت تپه

به کارگران مبارز پیمانی نفت در شورای سازماندهی اعتصاب!

بیگاری قرون وسطائی سرمایه در پتروشیمی لردگان

برای دانلود این شماره روی عکس کلیک کنید