همزنجیران!

شما در امتداد کارزارهای پردرخشش سال ها و ماههای پیش خود، امروز طلایه دار شروع همپیوندی کارگران مراکز تولید و کار، با کارگران، کارگرزادگان معترض عاصی خیابان ها، مدارس، دانشگاهها شدید! ورودتان فرخنده و میمون باد!. شما خوب مطلعید که شورش جاری به طور واقعی، به دور از هر نوع شعارپردازی، شورش توده های وسیع طبقه ما است، پاشنه آشیل و حلقه سست این خیزش نیز بی توجهی ژرف، شکست آمیز قیام کنندگان به هستی اجتماعی، طبقاتی خود، به مطالبات عاجل و چشم اندازهای آتی طبقه خویش است. ورود شما باید آغاز تغییر این وضعیت گردد. انتظار همه کارگران پیشرو، رادیکال، دردمند است که شما از همین لحظه بیرق واقعی خود افرازید. معترضان مدارس و خیابانها را به افراشتن این بیرق دعوت کنید، خواست های روز و آتی جنبش طبقه خود را پیش کشید. انتظارات و اهدافی که به زعم ما به عنوان بخشی از همزنجیران به شرح زیر قابل فرمول بندی است. 

ما برای محو بردگی مزدی، محو هر دولت بالای سر می جنگیم. در گام نخست این جنگ خواستار آنیم که:

1- کار خانگی زنان لغو و تا پیش از الغاء کامل، عین اشتغال محسوب شود. هر نوع وابستگی اقتصادی زن به همسر یا کودکان به والدین به طور کامل محو شود. مردسالاری یا هر شکل تبعیضات جنسیتی از ساحت زندگی پالایش گردد. 

2- خوراک، پوشاک، مسکن، آب، برق، گاز، دارو، درمان، آموزش، نگهداری کودکان، سالمندان، معلولان، از سیطره داد و ستد کالائی، پولی خارج شود. کل این مایحتاج به طور رایگان در اختیار همه آحاد قرار گیرد.

3- هر شکل دخالت دولت در زندگی انسانها، یا محدود سازی آزادی، حقوق اجتماعی افراد توسط دولت ممنوع شود.

4 – هیچ ریال از حاصل کار و تولید طبقه کارگر نباید صرف هزینه نظامی، امنیتی، پلیسی، حوزه علمیه، مسجد، حسینیه، فعالیت های ناسیونالیستی، فاشیستی، بحران آفرینی و توسعه طلبی بورژوازی گردد.

5 – محیط زندگی، شرائط کار، مواد غذائی، پوشاک، با تعطیل کامل حوزه های تولید آلودگی ها، ممنوعیت استفاده از هر نوع مواد شیمیائی بیماری زا، سرمایه بودن و ماندن آب، زمین، جنگل، رودخانه، پاسخگوی سلامت انسان گردد. کارگران ضد سرمایه داری