پیکار توده کارگر علیه اعدام ها باید گسترده تر، کوبنده تر، قاهرانه تر گردد اما همه شواهد گویا است که رژیم درنده اسلامی بورژوازی فقط تنور اعدام ها را مشتعل تر ننموده است، از این دهشتناک تر، اعدام ها را پرده ساتری بر کشتار لحظه، لحظه، بدون هیچ احضار، هیچ اعلام، هیچ دستگیری، هیچ حساب و کتاب رسمی انسانهای معترض توسط نیروهای سازمان یافته فاشیستی خود کرده است. روزی نیست که زنگ تلفن چند خانه در شهرهای مختلف به صدا در نیاید و خبر مرگ عزیزی از عزیزان را به گوش والدین یا فرزندان مقیم خانه نرساند. دکتری عازم محل کار است، ساعتی نگذشته عمله کشتار خبر می دهند که جنازه اش در پزشکی قانونی است!! دانش آموزی در راه مدرسه است به والدین اطلاع می دهند که برای تحویل جنازه راهی بیمارستان گردند، کارگر معلمی سوار اتوبوس می شود تا سر کلاس درسش حاضر گردد، به مدرسه نمی رسد و افراد خانواده در جستجوی یافتن وی جسدش را در این یا آن مرکز درمانی می یابند، کارگر کارخانه ای در فاصله میان خانه و محل کار مفقود می شود، اعضای خانواده را به غسالخانه بهشت زهرا فرا می خوانند، خبرنگاری مشغول جمع کردن خبر برای رسانه کارفرما است، گزارش فوتش در روزنامه ها منتشر می گردد. این لیست طویل و بی پایان است، دنیای شواهد حاکی است که هیچ کدام این مردن ها، نه طبیعی، نه تصادفی، نه ناشی از بیماری، نه مولود سوانح است، کل اینها توسط جوخه های اعدام همه جا باز، فعال، مجهز، هر کجا حاضر، آتش به اختیار، بی نیاز از هیچ حکم اداری انجام می گیرد. رژیم درنده اسلامی سراسر جهنم سرمایه داری ایران را شکارگاه داغ و پرشکار معترضان ساخته است. با این کار خود را از غائله دستگیری، زندانی کردن، قبول اعدام ها و کشتارهای پی در پی خلاص نموده است. هیچ سبعتی در کارنامه سفاکی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، با همه اینها شیوه جدید حمام خون بدون رد و نشان، در این سطح از گسترش، تا این حد داغ و پررونق تا حدی تازه است. توده های کارگر باید بدانند که شمار اعدام ها محدود به اسامی اعلام شده نیست، آنچه اعلام می گردد پرده ضخیمی بر انبوهی از اعدام های بدون هیچ نشان است. پای یک حمام خون روتین بدون هیچ تعطیل در میان است. باید کل کشتارها از هر نوع را آماج تهاجم نیرومند و اعمال قدرت سرنوشت ساز نمود. یک بار دیگر تأکید کنیم که شکل جدید حمام خون رژیم شکلی بسیار جنایت آمیزتر، هولناک تر، رعب انگیزتر از سایر اشکال است، برای توقف آن اعمال قدرت سراسری و تعیین کننده لازم است. کاری که فقط از دست توده های طبقه ما، طبقه کارگر ساخته است.

کارگران ضد سرمایه داری