شمار واقعی جان باختگان کارگر و فرزندان آنها از ابتدای شورش بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی تا ۳۰دی ۱۴۰۱ مسلما بسیار بیشتر از لیست زیر است و آنچه اینجا می بینید، صرفا نام ها یی است که ما توانسته ایم از تاریکی زار سانسورها، بی ارتباطی ها و قطع کامل اینترنت بدست آریم. از میان اینان ۱۰۴ کودک و نو جوان از ۱۸ سال به پایین است.

539مریم سلیمیان، تهران دی ماه پرتاب از ساختمان540عرفان داودی بهاروند زیر شکنجه، تهران
541سپهر اعظمی، کرج ۱۵ دی542محمد ریگی، زاهدان ۱۶ دی
543محمد مهدی کرمی اعدام، کرج ۱۷ دی544محمد حسینی اعدام، کرج ۱۷ دی
545محمد مرادی زیر شکنجه، سنندج ۱۶ دی546مجتبی قناعتی خلاری زیر شکنجه، شیراز دی
547وحید شیردلزهی، شهرستان گلشن ۱۷ دی548محسن جعفری راد، تهران ۱۸ دی
549حسن ناصری خور زیر شکنجه، مشهد ۵ آذر550ساناز کشاورز، کرج ۵ آذر
551سیامک بابا، زندان قزل حصار ٢۶ آذر552غزال امیری، شیراز ۱۹ مهر
553بهار خورشیدی پرتاب از بلندی، رباط کریم ۳۱ شهریور554منا چمنی، رشت ۸ آذر
555یوسف قنبرزادگان دارابی، شیراز ٢۶ آبان556اصغر هژیر لطف، تهران ۲۵ آبان
557حیدر عظیمی زیر شکنجه، تبریز حدودا ۱۰ دی558ابوبکر (هژار) سعیدزاده، ارمیه ۹ دی
559هانیه مرادی نژاد، یزد ۲۵ آبان560میلاد زمانی، کرج ۱۰ آبان
561حسن صفاری،شیر آباد زاهدان ۲۱ دی562مهدی عیدیوندی، یزدانشهر ۱۳ آذر
563یونس فاضل بیگی، کرمانشاه ۱۶ آذر564علیرضا فیلی ۱۷ ساله، شهریار ۲۷ مهر
565منصور هرمزی ( زهی)، زاهدان ۲۷ دی566سمیه محمودی نژاد، کرمان ۱۶ مهر