برای دفاع از جان فرزندان دانش آموز دختر، پسر خود، برای مقابله با مسموم سازی تروریستی و جنایتکارانه این عزیزان توسط رژیم درنده اسلامی سرمایه داری، هر چه فوری تر دست به تشکیل ستاد مقاومت، تعرض، مبارزه بزنید. این تنها راه است، کمترین تردیدی برای هیچ انسانی در هیچ کجای جهنم سرمایه داری ایران باقی نمانده است که پروژه سراسری مسموم سازی دختران، پسران توطئه آشکار، برنامه ریزی شده، سازمان یافته، فاشیستی و سبعیت آمیز حاکمان روز سرمایه با هدف انتقام از نقش بازی شجاعانه و جسورانه دختران در خیزش اخیر، مجبور ساختن آنها به تمکین در مقابل نظم روز سرمایه و اراده حاکمان، به قهقرا راندن زنان، تشدید سبعانه آپارتاید جنسیتی است. توطئه تروریستی مسموم سازی، حلقه ای از زنجیره سراسری سرکوب و حمام خون لایه های معترض و به پاخاسته طبقه کارگر ایران علیه شدت استثمار، فقر، گرسنگی، تبعیضات وحشیانه جنسیتی و انبوه مصیبت های مولود سرمایه داری و حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه است. رژیم این بار مستقیم و یکراست جان دانش آموزان دختر را هدف گرفته است. برای مقابله با این تهاجم دهشتزای بشرستیزانه هر نوع عقب نشینی بدترین خطا است. حرافی عنصری از ائتلاف سلطنت طلبانه، ارتجاعی، ضد کارگری، آویزان به دربارها و دولت ها، دائر بر دست کشیدن دختران از حضور در مدارس و امتناع پسران از رفتن به مراکز آموزشی زیر نام دفاع از حقوق دختران!! یک اقدام عمیقا انحطاط آمیز، همسوئی مستقیم با زن ستیزی جمهوری اسلامی و ضربه ای بر پیکر جنبش اعتراضی توده کارگر است. قهر سبعانه حاکمان فاشیست سرمایه را باید مقاومت و تعرض سازمان یافته رادیکال کارگری پاسخ داد. پدران، مادران، همه افراد خانواده دانش آموزان دختر یا پسر، دانشجویان و خانواده های آنها، کل معلمان مدارس دست در دست هم می توانند و باید این توطئه شرارت آمیز را خنثی سازند. برای این کار باید در هر شهر، در ارتباط با هر مرکز آموزشی، در کلیه حوزه های زندگی، ایاب و ذهاب و محل تحصیل دانش آموزان، حضور سازمان یافته شورائی پیدا کرد.، برنامه ریزی نمود، دست به تشکیل شوراها زد، شوراها را به هم متصل نمود، یک جنبش نیرومند شورائی علیه مسموم سازی دختران توسط دولت هار سرمایه داری به وجود آورد. جنبشی که همه حلقه های خطر را در اختیار گیرد، کنترل کند، دست عمال رژیم را از هر مداخله ای در این عرصه کوتاه سازد، با دخالت های جنایت آمیز عمله و اکره جمهوری اسلامی به ستیز برخیزد. همزمان از کل توده های کارگر ایران و دنیا خواستار پشتیبانی گردد، از کارگران بخواهد که دست به اعمال قدرت بزنند، چرخه کار و تولید را متوقف سازند. دفاع از جان، خواست، مبارزه، حقوق، ازادی و انتخاب همه کودکان بی گناه خردسال را دستور کار کنیم و. بخشی از جنبش جاری سازیم. با هر نوع ترک تحصیل دختران قاطعانه مخالفت و مبارزه کنیم، برای دفاع از حفظ جان و ادامه تحصیل این عزیزان، با دولت سرمایه داری وارد کارزاری خروشان و متحد شویم.

کارگران ضد سرمایه داری