شاید ساده ترین، عامیانه ترین، زمینی ترین توصیف بدون هیچ پیرایه ایدئولوژیک از واقعیت جمهوری اسلامی آن باشد که بگوئیم یکی از دهشتناک ترین زرادخانه های تولید جنایت و سبعیت سرمایه داری است. این رژیم برای آنکه قدرت حکومتی پاسدار سرمایه باشد و بماند، فقط لحظه به لحظه جنایت نمی کند، مستمر و بی امان جنایت را ارتقاء و افزایش می دهد، شکل های حیرت انگیز جنایت می آفریند، دست به تولید افسانه ای و بهت انگیز جنایت می زند، تولید جنایت را انفجاری می سازد. یکی از این جنایت ها، بربریت بسیار دهشت انگیزی است که در طول چند ماه اخیر علیه کودکان معصوم خردسال ما راه انداخته است، بسط داده، روزمره و روتین نموده است. جمهوری اسلامی در این بازه زمانی هر روز چند صد و گاه چند هزار دانش آموز کودک را در محیط آموزش، در دبستان ها، دبیرستان ها با سموم شیمیائی مهلک مسموم کرده و راهی بیمارستان ساخته است. شقاوت، سفاکی، غدارمنشی غیرقابل وصفی که تاریخ از ثبت آن شرم دارد. ما به عنوان عده ای از کارگران ایران از شما کارگران سراسر جهان می خواهیم که همراه و همسنگر ما در کارزار علیه این توحش گردید. مخاطب ما دولت ها نیستند، سران اتحادیه های موسوم به کارگری نیستند. ضدیت یا اتحاد این قدرت ها با رژیم درنده اسلامی، به تمام و کمال و تا مغز استخوان سودجویانه، سوداگرانه، انسان ستیزانه و در بهترین حالت غیرانسانی است. ما دست استمداد به سوی شما دراز می کنیم، فریاد سر می دهیم که هیچ صبحی به گاه فرستادن فرزندان خود به مدرسه امید چندانی به بازگشت آنها نداریم. همواره دچار این دغدغه ایم که شاید به جای در آغوش کشیدن مجدد آنها مجبور شویم جنازه آنان را تحویل بگیریم. از شما انتظار داریم که با ما همصدا گردید، در خیابان ها، در مراکز کار و تولید، در مدارس، مطبوعات و شبکه ها به حمایت از ما برخیزید!

کارگران ضد سرمایه داری

TO THE WORKERS ALL AROUND THE WORLD

Perhaps the simplest and most down-to-earth description of the reality of the Islamic Republic without any ideological modification is to say that it’s one of the most terrifying producing arsenal of crime and brutality of capitalism. In order for the ruling power to be and remain the protector and guardian of capital, this regime does not only commit crimes moment by moment, but continuously and relentlessly promotes and increases the crime. The Islamic regime of capital creates the most terrifying forms of crime and organizes its explosive expansion. One of these crimes is the horrific brutality that has been perpetrated against our innocent children in the last few months, and with the expansion of that, has made it such a daily routine. During this period of time, the Islamic Republic has poisoned several hundred and sometimes thousand kid and young students in the educational environment, in elementary and high schools, with deadly chemical poisons and sent them to the hospital. Indescribable brutality and cruelty that history is ashamed to record. We, as a group of workers in Iran, ask you, workers all over the world, to join us in this campaign against this brutality. Our audience is not governments and the heads of so-called labor unions. The antagonism or alliance of these powers with the predatory Islamic regime is completely profit-seeking, speculative and anti-human or inhumane at best. We extend a hand of help and support to you, because every morning when we send our kids to school, we do not have much hope that they will return home. We are always worried that this government will hand over the bodies of our kids to us. We expect you to join us. Stand up to support us wherever you are, in the streets , in work and production centers, in schools and in the press and networks !!!

The anti – capitalist workers of Iran