شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز با انتشار اطلاعیه ای تمامی اخبار منتشره از سوی منابع رسمی رژیم اسلامی سرمایه داری و روزنامه های این رژیم در مورد انکار ادامه اعتصابات عظیم جاری کارگران را به شدت تکذیب کرده است. شورا اعلام داشته که اعتصابات همچنان پرخروش در حال تداوم و توسعه است. بخشی از اطلاعیه امروز شورای سازماندهی به شرح زیر است.

«صف اعتراضات ده ها هزار نفری اعتصابی ما و موج همبستگی های تا کنونی از اعتصابات برحق ما جواب درخوری به پیمانکاران مفتخور و مقامات مسئول است که تصور میکنند با تهدید، با منکر شدن اعتراضات برحق ما، با پخش اخبار کذب برای مخدوش کردن اخبار اعتصابات، با تهدید کردن همکاران به پایان دادن به قراردادهایشان و بکاری گیری نیروی جدید کار و غیره، می توانند صف متحد اعتصابات ما را در هم بشکنند.

ما همین جا اعلام میکنیم صف هزاران نفره ما کارگران نفت با پشتگرمی به حمایت و همبستگی های کارگری و مردمی در هم شکستنی نیست.

به مقامات مسئول خاطر نشان میکنیم که در برابر این صف عظیم مبارزه که جامعه را در بر گرفته کاری از شما ساخته نیست و فکری به حال خود کنید.

شما حتی اگر در یکی دو شرکت آنهم با هزار کلک و ترفند تعدادی کارگر را وارد کار کنید، شکی نداشته باشید که آنها نیز فورا به صف ما کارگران اعتصابی خواهند پیوست چون همه ما کارگران از این وضعیت جهنمی در عذابیم.

در آخر تاکید میکنیم که ما نه تنها از دو خواست فوری و سراسری خود یعنی افزایش ۷۹ درصدی حقوقها ها و بیست روز کار و ده روز استراحت کوتاه نمی آییم بلکه پیگیر دیگر مطالبات معیشتی و کاری خود هستیم و بر برچیده شدن بساط پیمانکاران مفتخور پای می فشاریم.

بلی ما با اعتصابات سراسری مان روز جهانی کارگر را گرامی میداریم.»

کارگران ضد سرمایه داری

2 دیدگاه دربارهٔ «اعتصاب ادامه دارد.»

چرا این قسمت را سانسور کردید:
“زن زندگی آزادی
زنده باد اول ماه مه
زنده باد اعتصابات سراسری کارگری”

این کارگران به حرفهای شما گوش نمیدهند. اینها کمونیست نیستد. اینها را امپریالیستهای غربی هدایت میکنند تا انقلاب مخملی شان موفق شود – منظور الزاما این نیست که کار عوامل آنهاست، وقتی ایدئولوژی جا می افتد، بی هزینه است و به عامل احتیاجی نیست. در زمان آلنده همینکار را برای ممانعت از عکس العمل به کودتا انجام دادند – البته امروز میدانیم که عامل داشتند. اما بنظر می رسد که امپریالیستهای شرقی باهوش شده اند و دیگر گول انقلاب دموکراتیک را نمی خورند. کارگران اجازه اعتصاب پیدا میکنند اما نمیتوانند دیگر قیام کنند و سرکوب میشوند. یا بهتر بگویم، صبر میکنند قیام کنند تا سرکوب و تصفیه شان کنند. توده های کارگر فعلا قربانی جنگها و جدالهای جهانی بردگی مزدی امپریالیستی هستند و مدتهای مدیدی است که مارکسیستها (بلشویکها، سوسیال دموکراتها) هیچ کاره اند و یا از امپریالیستها کار میگیرند.

مارکسیستها و حتی مارکس در این توهم بوده اند که الغای بردگی مزدی امری سیاسی است نه فرهنگی. همین باعث شد که فرصت طلبان بتوانند با استفاده از نقاط کور و گنگ ماتریالیسم تاریخی مارکس، سیاست پیشه کنند و با ایجاد احزاب بجای ارتقا نظری و آگاهی کارگران، سیاه لشکر تولید کنند.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.