دسته: مطالب راهبردی

کارگران و تاکتیک تصرف مراکز کار

بحث را با بررسی ابهامات و رمزآمیزسازی‌های سازش طلبانه همه جا رایج سر راه اجرای این راهکار شروع کنیم. به محض آنکه اینجا یا آنجا گفتگوی تصرف کارخانه به میان می‌آید، پرسش‌های زیادی به ذهن‌ها هجوم می‌آرد و حواس و هوش کارگران برنامه ریز و آماده اجرای راهکار را در خود می‌پیچد. اینکه با یورش […]

شبکه سراسری اعمال قدرت شورایی کارگران علیه سرمایه

یاران کارگر! فریاد گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم ده‌ها میلیون نفوس انسانی طبقه ما، طبقه کارگر، از کودک خردسال تا بازنشسته،‌‌ تمامی در و دیوار و زمین و آسمان جهنم حاضر را در خود غرق کرده است. اما گوش اگر گوش سرمایه‌داران و دولت سرمایه و ناله اگر ناله کارگر است، آنچه هیچ گاه، در هیچ کجا و […]

اعتصاب یا تصرف مرکز کار یگانه راه گرفتن مطالبات است

تحصن، عریضه نگاری و تجمع اعتراضی در مقابل نهادهای قدرت دولت ‌سرمایه‌داری سالهاست که شکل متداول و کاملاً معمول مبارزه کارگران برای رسیدن به مطالبات روزمره خویش گردیده است. وسعت رواج و کثرت کاربرد این شیوه‌های اعتراض و مطالبه جویی تا آنجا پیش رفته است که تقریباً هر شکل دیگر جدال و ستیز کارگری را […]