دسته: سرمایه و کارمزدی

سرمایه داری و استثمار بدون حد و مرز کارگران

سرمایه داری همه ی جهان را پیموده و به زیر پرچم خود در آورده است. چرا سرمایه جهان پیما و جهان گرد شده است؟ با گوشه گوشه جهان چه کاری دارد؟ چه چیزی علایقش را برای این گسترش برانگیخته است؟ پاسخی به این سئوال داریم که به 174 سال قبل در مانیفست کمونیست آمده است. […]

مسئله دستمزدها و چانه زنی آخر سال

هرچه به آخر سال نزدیکتر می شویم شاهد چانه زنی سرمایه‌داران و نماینده سیاسی آنها(جمهوری اسلامی) از یک طرف وکارگران از سوی دیگر می‌باشیم. این چانه زنی را میتوان در جای، جای جهان سرمایه‌داری به تماشا نشست. کشمکشی میان دو طرف که یکی میخواهد مزد کمتری بدهد، کار بی مزد، کار اضافی یا ارزش اضافی، […]

ما مزد نمی خواهیم، حاصل کار و تولید خود را می خواهیم!

گزارش چند روز پیش صندوق بین المللی پول، با رجوع به آمارها و اسناد ارائه شده از سوی رژیم اسلامی می گوید که در سال 1399 حاصل کار طبقه کارگر ایران از یک تریلیون و یکصد میلیارد دلار بالاتر بوده است. این رقم چهار سال پیش یک تریلیون و هفتصد میلیارد دلار بود. اکنون در […]

مادام که مزدبگیر هستی، مزدت کم یا هیچ خواهد بود!

عوارض سرکوب فکری، تحمیق و مهندسی شعور کارگران نه فقط از آثار فاجعه بار سرکوب فیزیکی و به خون کشیدن مبارزاتشان توسط بورژوازی کمتر نیست که بسیار بیشتر هم هست. درست همان گونه که فشار قهر اقتصادی سرمایه از همه اشکال دیگر قهر آن افزونتر است. در طول دهه های اخیر مدام این حرف را […]

تعريف کار در سوسياليسم (2)

تکامل سرمايه‌دارى، تکامل پروسه انفصال همه سويه انسان از کار خویش و تعریف کارش بود. اين پروسه اکنون در شروع  قرن بيست و يک به نقطه اوج خود رسيده است و بيگانگى انسان با فرآيند کار و توليد و خویشتن خود تا آخرين مراحل تعميق پيش رفته است. بشر که در هزاره های پيش زير […]

بیانیه دستمزد «تشکلهای مستقل»!! اظهارنامه توهم، وادادگی و استیصال

دادخواست 26 بهمن 9 «تشکیلات»، با عنوان «بیانیه تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال 1400»، تصویر نقشی است که رفرمیسم سندیکالیستی و حزب آویز در طول سالیان متمادی در جنبش کارگری دنیا و ایران بازی کرده است. این «بیانیه» درهمان حال مبین سهم عظیمی است که رفرمیسم در پهنه خدمت به […]

چرا مزد بیشتر؟ چرا نه تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خویش؟

آخر هرسال وقت کشمکش، اعتراض و کارزار بر سر چند و چون مزدها است!!. «مصوبه شورای عالی کار ناعادلانه است»!!، «افزایش دستمزد باید به اندازه نرخ تورم باشد»!!، «سقوط مزدها به زیر خط فقر ظلم است»!! و فراوان عبارات این گونه که بر زبان ها جاری، در مراکز کار و تولید فریاد، در رسانه ها […]

چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد

ماههای آخر هر سال فصل گفتگو و کشمکش در باره افزایش دستمزدهاست: « شورای عالی» کار برای افزایش مزدها تصمیم می گیرد، نهاد مذکور میزان این فزونی را اعلام کرد، مصوبه این نهاد ناعادلانه است، میزان افزایش باید برابر نرخ تورم باشد اما نیست، کارگران علیه این تصویب نامه دست به مبارزه خواهند زد، فریاد […]

کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی

در طول همین ماه اخیر حدود 400 اعتصاب و تجمع اعتراضی توسط توده های کارگر در 400 مرکز کار و تولید رخ داده است. شمار اعتصابات و اعتراضات سالانه کارگران از چندهزار افزون تر است. دلیل وقوع همه اعتراض ها و دست از کار کشیدن ها در همه مؤسسات خصوصی و دولتی، در نواحی مختلف […]

کار دستمزدی (3)

  توضیح: مقاله زیر بخش دیگری از کتاب معروف مارکس زیر نام « کار دستمزدی و سرمایه» ترجمه « م. دهقان» و ویراسته انتشارات «آلفابت – ماکزیمال » است. مارکس در این قسمت بر نکات بسیار مهمی از جمله رابطه میان توسعه انباشت سرمایه با انکشاف فزاینده تقسیم کار سرمایه‌داری، تأثیر کل این فرایند بر […]