دسته: سرمایه و کارمزدی

مادام که مزدبگیر هستی، مزدت کم یا هیچ خواهد بود!

عوارض سرکوب فکری، تحمیق و مهندسی شعور کارگران نه فقط از آثار فاجعه بار سرکوب فیزیکی و به خون کشیدن مبارزاتشان توسط بورژوازی کمتر نیست که بسیار بیشتر هم هست. درست همان گونه که فشار قهر اقتصادی سرمایه از همه اشکال دیگر قهر آن افزونتر است. در طول دهه های اخیر مدام این حرف را […]

تعریف کار در سوسیالیسم (2)

تکامل سرمایه‌دارى، تکامل پروسه انفصال همه سویه انسان از کار خویش و تعریف کارش بود. این پروسه اکنون در شروع  قرن بیست و یک به نقطه اوج خود رسیده است و بیگانگى انسان با فرآیند کار و تولید و خویشتن خود تا آخرین مراحل تعمیق پیش رفته است. بشر که در هزاره های پیش زیر […]

بیانیه دستمزد «تشکلهای مستقل»!! اظهارنامه توهم، وادادگی و استیصال

دادخواست 26 بهمن 9 «تشکیلات»، با عنوان «بیانیه تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال 1400»، تصویر نقشی است که رفرمیسم سندیکالیستی و حزب آویز در طول سالیان متمادی در جنبش کارگری دنیا و ایران بازی کرده است. این «بیانیه» درهمان حال مبین سهم عظیمی است که رفرمیسم در پهنه خدمت به […]

چرا مزد بیشتر؟ چرا نه تسلط بر سرنوشت کار و زندگی خویش؟

آخر هرسال وقت کشمکش، اعتراض و کارزار بر سر چند و چون مزدها است!!. «مصوبه شورای عالی کار ناعادلانه است»!!، «افزایش دستمزد باید به اندازه نرخ تورم باشد»!!، «سقوط مزدها به زیر خط فقر ظلم است»!! و فراوان عبارات این گونه که بر زبان ها جاری، در مراکز کار و تولید فریاد، در رسانه ها […]

چرا افزایش مزدها؟ چرا نه زندگی مرفه، برابر و آزاد

ماههای آخر هر سال فصل گفتگو و کشمکش در باره افزایش دستمزدهاست: « شورای عالی» کار برای افزایش مزدها تصمیم می گیرد، نهاد مذکور میزان این فزونی را اعلام کرد، مصوبه این نهاد ناعادلانه است، میزان افزایش باید برابر نرخ تورم باشد اما نیست، کارگران علیه این تصویب نامه دست به مبارزه خواهند زد، فریاد […]

کارگران و فاجعه فرار از هویت واحد طبقاتی

در طول همین ماه اخیر حدود 400 اعتصاب و تجمع اعتراضی توسط توده های کارگر در 400 مرکز کار و تولید رخ داده است. شمار اعتصابات و اعتراضات سالانه کارگران از چندهزار افزون تر است. دلیل وقوع همه اعتراض ها و دست از کار کشیدن ها در همه مؤسسات خصوصی و دولتی، در نواحی مختلف […]

کار دستمزدی (3)

  توضیح: مقاله زیر بخش دیگری از کتاب معروف مارکس زیر نام « کار دستمزدی و سرمایه» ترجمه « م. دهقان» و ویراسته انتشارات «آلفابت – ماکزیمال » است. مارکس در این قسمت بر نکات بسیار مهمی از جمله رابطه میان توسعه انباشت سرمایه با انکشاف فزاینده تقسیم کار سرمایه‌داری، تأثیر کل این فرایند بر […]

کار دستمزدی (2)

  توضیح: مطلب زیر از کتاب « کار دستمزدی و سرمایه» اثر مارکس، ترجمه م. دهقان و ویراسته انتشارات «آلفابت – ماکزیما» استخراج شده است. در شماره قبل نیز، بخش نخست همین بحث‌‌‌، از همین کتاب را درج کردیم. در یکی، دو جا صرفاً با هدف گویایی و روانی هر چه بیشتر جملات، به حداقل […]

دستمزد چیست؟ چگونه تعیین می‌شود؟

  توضیح: در میان تمامی بلیه‌هایی که در این دو قرن و بیشتر، به ویژه در جوامع زیر فشار دیکتاتوری‌های هار سرمایه‌داری یا در گذشته‌های دورتر، رژیم‌های استبدادی پیشاسرمایه‌داری از سوی طیف محافل مدعی رهبری، سرکردگی و قیمومت جنبش کارگری بر سر توده‌های کارگر آوار شده است، یکی هم بدیل‌نویسی برای آثار مارکس و بردن […]